محاكمه‌ و مجازات‌ رهبران‌ طالبان و رهبران رژيم‌ ايران‌

«علاوالدين‌ بروجردی مسئول‌ امور مزدوران‌ جهادی رژيم‌ ايران‌ خواستار محاكمه‌ رهبران‌ طالبان‌ در محكمه‌ای بين‌المللی شد.

(«نيوز»، ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۸»)

اين‌ درست‌ ولی اگر آن‌ محاكمه‌ بين‌المللی رهبران‌ طالبان‌ و نيز جهادی را به‌ مرگ‌ محكوم‌ كند، آقای علاوالدين‌ بروجردی و تمامی رهبران‌ رژيمش‌ را صرفنظر از ديگر جنايات‌، تنها به‌ خاطر تجاوز شان‌ به‌ دختران‌ باكره‌ی زندانی قبل‌ از اعدام‌، بايد سزاوار چندين‌ بار تيرباران‌ شدن‌ بداند.

آخرین مطالب