«علاوالدين‌ بروجردی مسئول‌ امور مزدوران‌ جهادی رژيم‌ ايران‌ خواستار محاكمه‌ رهبران‌ طالبان‌ در محكمه‌ای بين‌المللی شد.

(«نيوز»، ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۸»)

اين‌ درست‌ ولی اگر آن‌ محاكمه‌ بين‌المللی رهبران‌ طالبان‌ و نيز جهادی را به‌ مرگ‌ محكوم‌ كند، آقای علاوالدين‌ بروجردی و تمامی رهبران‌ رژيمش‌ را صرفنظر از ديگر جنايات‌، تنها به‌ خاطر تجاوز شان‌ به‌ دختران‌ باكره‌ی زندانی قبل‌ از اعدام‌، بايد سزاوار چندين‌ بار تيرباران‌ شدن‌ بداند.

آخرین مطالب