پيام‌ها به‌ مناسبت‌ روز جهانی زن‌

همه‌ شهامت‌ شما را در دفاع‌ از حقيقت‌ میستايند

شهامت‌ شما را كه‌ برای گسترش‌ حقيقت‌ در پيكار ايد، همگی مورد تمجيد و تحسين‌ قرار میدهند. مشكل‌ است‌ تصور نمود مردمانی هم‌ پيدا میشوند كه‌ حرف‌ از آزادی میزنند ولی از امر «راوا» پشتيبانی نمیكنند. امااز آنجاييكه‌ بنيادگرايان‌ به‌ هر چيز نشان‌ خدا، دين‌ و رسم‌ و رواج‌ را می زنند، مردم‌ مغشوش‌ شده‌ نمیدانند كه‌ چگونه‌ بايد اعتراض‌ نمود.

اكنون‌ مردم‌ از صحبت‌ و مجادله‌ بيشتر از حمله‌ مستقيم‌ میترسند. ايده‌های روشن‌ و رزم‌ راسخ‌ تان‌ مايه‌ الهام‌ برای افراد بیشماری خواهد بود.

الينور دورنت‌ Eleanor Durrant
لندن‌

* * *

نقش‌ حياتی «راوا» در دفاع‌ از حقوق‌ زنان‌

دوستان‌ عزيز «راوا»،

سازمان‌ عفوبين‌الملل‌ همبستگی و حمايت‌ خود را به‌ تمام‌ زنانی كه‌ جهت‌ برگزاری روز جهانی زن‌ جمع‌ میشوند تقديم‌ میكند. زنان‌ افغان‌ در جريان‌ درگيریهای مسلحانه‌ در دهه‌ اخير در افغانستان‌ متحمل‌ درد و رنج‌ زياد شده‌ اند. هزاران‌ زن‌ قربانی جنگ‌های كور مخالفان‌ شده‌ اند. تعداد زيادی از زنان‌ آبرو و عزت‌ شان‌ را توسط‌ گروه‌های مسلح‌ از دست‌ داده‌ اند، تعداد قابل‌ ملاحظه‌ای از زنان‌ بيوه‌ شده‌ اند و شاهد ويرانی خانه‌های شان‌ بوده‌ اند، صدها هزار زن‌ در جستجوی پناهگاه‌ امن‌ در پاكستان‌ يا جاهای ديگر، با فاميل‌های شان‌ يكجا مجبور به‌ ترك‌ افغانستان‌ شده‌اند.

سازمان‌های زنان‌، مانند «راوا»، با وجود مواجه‌ بودن‌ با تهديد بخاطر فعاليت‌های شان‌ نقش‌ حياتیای در بالا بردن‌ آگاهی و دفاع‌ از حقوق‌ انسانی زنان‌ افغان‌ بازی كرده‌ اند. سازمان‌ عفوبين‌الملل‌ حمايتش‌ را از زنان‌ افغان‌ با جلب‌ توجه‌ مجامع‌ بين‌ المللی به‌ درد و رنج‌ آنان‌ ادامه‌ ميدهد و از مجامع‌ بين‌ المللی مصرانه‌ میخواهد تا جهت‌ حفظ‌ حقوق‌ زنان‌ افغان‌ دست‌ به‌ عمل‌ شوند. ما همچنان‌ از دولت‌ ها تقاضا می كنيم‌ تا تضمين‌ نمايند كه‌ سازمان‌های زنان‌ مانند «راوا» اجازه‌ دارند تا مبارزات‌ مسالمت‌ آميز شان‌ را بخاطر حقوق‌ زنان‌ بدون‌ تهديد و ارعاب‌ پيش‌ برند.

ما برای «راوا» در فعاليت‌هايش‌ بخاطر هشتم‌ مارچ‌ موفقيت‌ كامل‌ آرزو می كنيم‌.

تيم‌ افغانستان‌، سازمان‌ عفوبين‌الملل‌
Team Afghanistan, Amnesty International
انگلستان‌

* * *

شجاعت‌ تان‌ در مقابل‌ وحشت‌ طالبان‌ ستودنی است‌

خواهران‌ ارجمند «راوا»،

بگذار روز جهانی زن‌ ۲۰۰۰، آغاز يك‌ حركت‌ جهانی برای خاتمه‌ دادن‌ به‌ فرومايگی بنيادگرايان‌ طالبی باشد كه‌ باعث‌ بربادی زندگی تعداد بيشماری از زنان‌ افغان‌ و شوهران‌ و اطفال‌ شان‌ گرديده‌ است‌.

شهامت‌ شما در مقابل‌ سبعيت‌ طالبان‌ در سطح‌ جهان‌ مورد تحسين‌ و تمجيد قرار گرفته‌ است‌. و ما منتظر آن‌ روزی خواهيم‌ بود كه‌ حقانيت‌ شما عليه‌ فساد طالبان‌ در سطح‌ جهان‌ چيره‌ شود.

بدانيد كه‌ روحيه‌ شكست‌ناپذير شما مايه‌ الهام‌ تمامی فيمنست‌ها در هر گوشه‌ و كنار دنيا است‌ و مبارزه‌ شما هميشه‌ در قلب‌ و روح‌ ما حك‌ خواهد بود.

برای تان‌ در هشتم‌ مارچ‌ موفقيت‌ و خوشی آرزو نموده‌ و هر لحظه‌ كه‌ میگذرد به‌ روزی نزديكتر میشويم‌ كه‌ همه‌ با هم‌ آزادی شما را جشن‌ بگيريم‌.

در همبستگی و خواهری،

داكتر لينيت‌. ج‌. دمبل‌ Dr. Lynette J. Dumble
هماهنگ‌ كننده‌ جهانی «شبكه‌ خواهری جهانی» و معاون‌ ارشد تحقيق‌ در شعبه‌ تاريخ‌ و فلسفه‌ يونيورستی ملبورن‌ آستراليا

* * *

هشتم‌ مارچ‌ نمايانگر نبرد زن‌ عليه‌ بربريت‌ و استثمار

رفقای عزيز،

اجازه‌ دهيد از جانب‌ سوسياليست‌های انقلابی ايران‌ درودهای دوستانه‌ خود را به‌ مناسبت‌ روز جهانی زن‌ به‌ جمعيت‌ انقلابی شما تقديم‌ كنيم‌. هشتم‌ مارچ‌ نه‌تنها از آن‌ روزی سخن‌ میگويد كه‌ زنان‌ سراسر جهان‌ به‌ خاطر به‌ دست‌ آوردن‌ حقوق‌ بشری شان‌ جسارت‌ خود را به‌ نمايش‌ گذاشتند بلكه‌ حاكی از تهور آنان‌ در راه‌ مبارزه‌ تاريخی عليه‌ ستم‌، بربريت‌ و استثمار نيز میباشد. زنان‌ دلير افغان‌ همانند تمامی زنان‌ و بخصوص‌ زنان‌ كشورهای در حال‌ رشد و عقب‌مانده‌، انواع‌ فشار و استبداد طبقات‌ حاكم‌ را طی نسل‌ها تجربه‌ نموده‌ اما با شهامت‌ تمام‌ عليه‌ آن‌ ايستاده‌ اند.

زنان‌ كشور ما میدانند كه‌ سازماندهی عليه‌ دشمن‌ مشترك‌، آنان‌ را با كسانی كه‌ با عين‌ دشمن‌ در جامعه‌ درگير اند پيوند خواهد بخشيد. اين‌ بنوبه‌ خود قدرت‌ بزرگی خواهد شد كه‌ حتی ستمگران‌ بزرگ‌ عصر مان‌ را در هم‌ خواهد شكست‌.

ما و مخصوصاً رفقای زن‌، به‌ شما و ساير خواهران‌ افغان‌ ما در راه‌ رسيدن‌ به‌ آرمان‌ تان‌ موفقيت‌های هر چه‌ بيشتری آرزو میكنيم‌.

سارا غازی
سوسياليست‌ های انقلابی ايران‌
لندن‌

* * *

شركت‌ كنندگان‌ در كمسيون‌ «فرهنگ‌ سركولو آرچی اسولوتو فلورانس‌ ـ ايتاليا» همبستگی خود را با شما زنان‌ دلير افغان‌ اعلان‌ میدارد و اطمئنان‌ میدهد كه‌ كمسيون‌ بخاطر آشنايی افكار عامه‌ و موسسات‌ ايتاليايی از وضعيت‌ تان‌ تلاش‌ خواهد نمود تا حقوق‌ اساسی زنان‌ به‌ رسميت‌ شناخته‌ شده‌ مورد احترام‌ قرار گيرد.

سركولو آرچی اسولوتو Circolo ARCI Isolotto
ايتاليا

* * *

طالبان‌ دشمن‌ زنان ‌سراسر جهان‌

دوستان‌ عزيز «راوا» و زنان‌ با شهامت‌ افغانستان‌،

شما شايد خود را در مبارزه‌ تان‌ تنها احساس‌ كنيد، اما به‌ ياد داشته‌ باشيد كه‌ تعداد زيادی از زنان‌ در سراسر جهان‌ درد تان‌ را احساس‌ میكنند و از آنچه‌ بر شما میگذرد خشماگين‌ اند. زيرا مشكلات‌ شما زندگی زنان‌ و آينده‌ دختران‌ مان‌ را هر جا كه‌ باشند، بشدت‌ تحت‌ تاثير قرار میدهد.

وقتی در گوشه‌ای از دنيا اجازه‌ داده‌ شود كه‌ دوزخی بر پا گردد، در ساير نقاط‌ نيز شرايط‌ غيرقابل‌ تحمل‌ به‌ بار خواهد آمد. طالبان‌ دشمن‌ زنان‌ سراسر جهان‌ اند. مبارزه‌ی شما مبارزه‌ ماست‌. ما يك‌ سازمان‌ كوچك‌ غيردولتی هستيم‌ و تصميم‌ داريم‌ عليه‌ بیعدالتیهای جنگ‌ در بوسنيا برزميم‌. شما حمايت‌ كامل‌ و تزلزل‌ ناپذير ما را به‌ همراه‌ داريد. شهامت‌ و ثابت‌ قدمی تان‌ قابل‌ تحسين‌ و احترام‌ است‌. سلاح‌ شايد نتواند به‌ اين‌ زودیها بر فرمانروايان‌ شما غالب‌ آيد،اما چيز ديگری، چيز مرگ‌ آورتر و مقاومتری يعنی شهامت‌ زنان‌ و احتراز آنان‌ از قربانی شدن‌ نسل‌ آينده‌ زير وحشی گری ديكتاتوران‌ ديوانه‌ و تشنه‌ی خون‌، اين‌ توانايی را دارد.

كارول‌ مان‌ Carol Mann
رييس‌ «كودكان‌ بوسنی»
فرانسه‌

* * *

خواهران‌ عزيز،

همچو ساير روزهای سال‌ در هشتم‌ مارچ‌ نيز پيام‌ همبستگی و پشتيبانی خود را برای تان‌ ارسال‌ میكنيم‌. اينجا در ملبورن‌ آستراليا، ما همه‌ از تلاش‌های الهام‌بخش‌ و خستگیناپذير به‌ خاطر افشا نمودن‌ و رهانيدن‌ زنان‌ افغان‌ از قيد سيستم‌ سياسی غيرانسانی كه‌ محكوميت‌ جهانی و نيز تقاضای جهانی برای تغيير را خواهان‌ است‌ قدردانی میكنيم‌. تعداد زيادی از زنان‌ مبلورن‌ در عصريه‌ای كه‌ از طرف‌ شبكه‌ خواهری جهانی جهت‌ كمك‌ به‌ «راوا» ترتيب‌ داده‌ شده‌ بود، شركت‌ كردند. آنان‌ خواهان‌ آزادی تمامی زنان‌ جهان‌ و مخصوصاً زنان‌ افغانستان‌ شدند.

ما همكاری بيدريغ‌ خو را با شما بيشتر تقويت‌ بخشيده‌، به‌ تمام‌ زنانی كه‌ در محفل‌ شما شركت‌ دارند هشتم‌ مارچ‌ را تبريك‌ میگويم‌.

اونی ويليسن‌ Onnie Wilson
شبكه‌ خواهری جهانی
آستراليا

* * *

قلباً و روحاً با «راوا» هستم‌

«راوا»ی عزيز،

برايم‌ جای بسی افتخار و مسرت‌ است‌ كه‌ شما در چنين‌ روز فراموش‌ ناشدنی مرا بياد داريد. اميدوارم‌ به‌ هدف‌ تان‌ برسيد. وعده‌ میدهم‌ برای كمك‌ مالی كوشش‌ كنم‌. اگر در بدست‌ آوردن‌ كمك‌ مالی به‌ قدر كافی موفق‌ نشدم‌، معذرتم‌ را بپذيريد و بدانيد كه‌ من‌ قلباً و روحاً با شما هستم‌. بسيار خوشحالم‌ از اين‌ كه‌ كسان‌ ديگری هم‌ كوشش‌ میكنند برای «راوا» مُمد واقع‌ گردند. من‌ به‌ محبت‌ و حمايتم‌ و نشر پيام‌ شما ادامه‌ خواهم‌ داد. اگر اين‌ پيام‌ به‌ يك‌ فرد رنجديده‌ هم‌ برسد من‌ خرسند خواهم‌ شد. ستمديدگان‌ بايد بدانند كه‌ من‌ هر لحظه‌ به‌ آنان‌ فكر میكنم‌.

لطفاً برايشان‌ بگوييد كه‌ كسان‌ ديگری واقعا مواظب‌ بوده‌ در تلاش‌ اند تا كمك‌ شان‌ كنند. آنان‌ در زندگی بيش‌ از اين‌ سزاوار اند. من‌ به‌ زن‌ بودنم‌ افتخار میكنم‌ و ديگران‌ هم‌ بايد چنين‌ باشند.

اميدوارم‌ همه‌ی شان‌ تندرستی و كرامت‌ شخصی خود را با خود داشته‌ باشند. آنان‌ يك‌ روز خيلی خوشحال‌ خواهند بود و افرادی مثل‌ من‌ تا حد توان‌ میكوشيم‌ آن‌ روز را نزديكتر سازيم‌. تاثر من‌ اين‌ است‌ كه‌ تعداد زيادی از زنان‌ حق‌ رفتن‌ به‌ مكتب‌ را ندارند. از اين‌ بسيار رنج‌ میبرم‌. آنان‌ در آرزوهايم‌، قلبم‌ و روحم‌ بسر میبرند. گر چه‌ آسيب‌ ديدگان‌ تنها اند اما هنوز هم‌ دوست‌ داشتنی اند. تنها من‌ دوست‌ شان‌ ندارم‌، خيلیها چنين‌ احساسی دارند. اگر قرار باشد بتوانم‌ صرف‌ يك‌ آرزو كنم‌، آرزويم‌ اين‌ خواهد بود كه‌ هر زن‌ افغان‌ بداند كه‌ برای اين‌ كه‌ زن‌ است‌ دوست‌ داشتنی است‌.

لورا جين‌ Laura Jean
امريكا

* * *

قلبم‌ برای زنان‌ افغان‌ میتپد

اگر چه‌ من‌ نويسنده‌ای برجسته‌ نيستم‌ ولی نفرتم‌ در مقابل‌ طالبان‌ خيلی عميق‌ است‌. به‌ نظر من‌ اينان‌ آن‌ انسان‌های اوليه‌ بربر هستند كه‌ ارزش‌ زندگی كردن‌ در اين‌ دنيای متمدن‌ را ندارند.

من‌ مردی هستم‌ كه‌ به‌ آزادی بيان‌، فكر و مذهب‌ احترام‌ میگذارم‌ و به‌ اين‌ باورم‌ كه‌ مردان‌ و زنان‌ تا آنجايی كه‌ به‌ ديگران‌ ضرر نرسانند، حق‌ دارند تصميم‌ گيرند و بر اساس‌ آرزو و تمايل‌ خود در اين‌ دنيا زندگی نمايند.

قلبم‌ هميشه‌ برای زنان‌ افغانستان‌ میتپد و به‌ اين‌ باورم‌ كه‌ آنچه‌ بر شما میگذرد واقعاً دردناك‌ است‌. اغلب‌ امريكاييان‌ (به‌ شمول‌ زنان‌) نمیتوانند حتی تصور درد و وحشتی را كنند كه‌ شما متحمل‌ می شويد.

كاميابی تمام‌ زنان‌ را میخواهم‌، شما هرگز تنها نيستند.

بااحترام‌

ويليم‌ دستی William Dusty
امريكا

* * *

زنان‌ مستحق‌ حقوق‌ شان‌ اند

خواهران‌ عزيز در افغانستان‌،

ما درباره‌ سركوب‌ شديد زنان‌ و دختران‌ كشور شما با دلسوزی و نگرانی و هراس‌ چيزهای زيادی می خوانيم‌. در اينجا(غرب‌) ما پيروزیهای كسب‌ شده‌ در راه‌ تساوی حقوق‌ مردان‌ و زنان‌ را جشن‌ میگيريم‌.

من‌ به‌ اين‌ باورم‌ كه‌ زنان‌ از ارزش‌ ذاتی خاصی برخوردارند كه‌ برابر با مردان‌ است‌ و بايد به‌ سهم‌ آنان‌ در مسايل‌ خانوادگی،كارهای بيرونی و همچنان‌ مسايل‌ ملی و بين‌المللی ارج‌ گذاشت‌.

زنان‌ مستحق‌ اند تااز حقوق‌ انسانی خود در محكمه‌ها سرسختانه‌ دفاع‌ نمايند تا پيامی باشد قاطع‌ و محكم‌ كه‌ خشونت‌ عليه‌ زنان‌ و دختران‌ به‌ هر دليلی كه‌ باشد تحمل‌ نشده‌ و مقصران‌ بخاطر جرايم‌ شان‌ مجازات‌ خواهند شد.

داكتر كرولين‌ فيو Dr. Carolyn Few
كانادا

«پيام‌ زن‌» جرقه‌ی اميد در دل‌ پويندگان‌ راه‌ دموكراسی

به‌ دوستان‌ «جمعيت‌ انقلابی زنان‌ افغانستان‌»،

برگزاری هشتم‌ مارچ‌ روز جهانی زنان‌ را به‌ شما شادباش‌ گفته‌ پشتيبانی قاطع‌ خود را از مبارزات‌ تان‌ اعلان‌ میداريم‌. احجاف‌، تحقير و سركوب‌ زنان‌ در سطح‌ جهانی و بخصوص‌ كشورهايی همانند ايران‌ و افغانستان‌ مسئله‌ای است‌ كه‌ تمامی تشكل‌های سياسی و انسان‌های آگاه‌ را موظف‌ میكند از مبارزات‌ و خواست‌های عادلانه‌ زنان‌ در تمامی زمينه‌های اجتماعی و سياسی تا ايجاد تشكل‌های مستقل‌، پشتيبانی و حمايت‌ نمايند. در اين‌ ارتباط‌ «پيام‌ زن‌» و ديگر فعاليت‌های شما، آن‌ هم‌ در شرايط‌ سخت‌ و دشواری كه‌ در آن‌ قرار داريد قابل‌ ستايش‌ بوده‌ و جرقه‌ی اميد در دل‌ تمامی پويندگان‌ راه‌ آزادی و دموكراسی است‌. اين‌ كوشش‌ها نمايانگر آن‌ است‌ كه‌ زنان‌ آگاه‌ و پيشرو در هر شرايطی برای كسب‌ حقوق‌ انسانی خود ساكت‌ ننشسته‌ و با پاشيدن‌ بذر آگاهی و دانش‌ انقلابی در بين‌ توده‌های زحمتكش‌ و افشای ساختارهای سياسی نگهدارنده‌ ستم‌ طبقاتی و سلطه‌ مردسالاری، با رژيم‌های حامی چنين‌ مناسبات‌ و اربابان‌ امپرياليست‌ آنان‌ به‌ نبرد برمیخيزند. به‌ جرأت‌ میتوان‌ گفت‌ كه‌ وضعيت‌ زنان‌ در افغانستان‌ و ايران‌ نمونه‌ برجسته‌ای از تحقير و توهين‌ به‌ زن‌ در سرآغاز هزاره‌ سوم‌ است‌. در اين‌ جوامع‌ زنان‌ فاقد هرگونه‌ حقوق‌ اوليه‌ انسانی بوده‌ و رژيم‌های ارتجاعی ايران‌ و افغانستان‌ برای حفظ‌ منافع‌ سرمايه‌داران‌ و زمينداران‌، با صدها حيل‌ و نيرنگ‌، از جمله‌ حذف‌ اين‌ روز تاريخی (بعنوان‌ مثال‌ در ايران‌) و جايگزين‌ كردن‌ آن‌ با ۱۲ مهر روز تولد زهرا ولد محمد میكوشند بار تاريخی و مبارزاتی هشتم‌ مارس‌ را از حافظه‌ زنان‌ خالی نموده‌ و با گسستن‌ پيوندهای آن‌ با تاريخ‌ جنبش‌ كارگری، ذهن‌ آنان‌ را با آكاذيب‌ و قصه‌های تاريخی جدااز زمان‌ و مكان‌ و در تقابل‌ با ضرورت‌های مبارزاتی امروز آغشته‌ نمايند. و با تصويب‌ قوانين‌ و لوايح‌ ارتجاعی زنان‌ را از حيطه‌ فعاليت‌های اجتماعی خارج‌ نموده‌ و آنها را به‌ كنج‌ خانه‌ها و به‌ تعبيد مردان‌ درآورند. و آنانی را هم‌ كه‌ زير بار اين‌ ننگ‌ نمیروند با توسل‌ به‌ قوانين‌ اسلامی و روش‌های قرون‌وسطايی جامعه‌ ـ قصاص‌، سنگسار و تعزير زير ضرب‌ گرفته‌ و مقاومت‌ آنان‌ را در هم‌ شكنند.

بنابرين‌ مبارزه‌ چندين‌ ساله‌ شما آنهم‌ درشرايط‌ سختی كه‌ در آن‌ قرار داريد از اهميت‌ بالايی برخوردار بوده‌ و دفاع‌ و پشتيبانی از آن‌ را از وظايف‌ مبارزاتی خويش‌ میدانيم‌. در اين‌ روز تاريخی موفقيت‌ و پيروزی شما را در مبارزه‌ عليه‌ ارتجاع‌ و امپرياليزم‌ و نيز سعادت‌ و سرافرازی زنان‌ افغانستان‌ را خواهانيم‌.

از طرف‌ هيئت‌ تحريريه‌ «شورای دفاع‌ از مبارزات‌ خلق‌های ايران‌»، وين‌

* * *

دوستان‌ عزيز،

از اين‌ كه‌ خيلی دير شد معذرت‌ میخواهيم‌. اعلام‌ میداريم‌ كه‌ ما با شما هستيم‌ و اين‌ پيام‌ را بخاطر همبستگی با شما می فرستيم‌.

بااحترام‌

چارلوت‌ بنچ‌ Charlotte Bunch رييس‌ اجرائيه‌
مياايم‌رومان‌ Mia M. Roman معاون‌ پروگرام‌ مركز برای رهبری جهانی زنان‌، يونيورستی رتجيرس‌
امريكا

مبارزه‌ تنها راه‌ خروج‌ از تنگنا

دوستان‌ عزيز،

از كوشش‌های تان‌ جهت‌ برگزاری ۸ مارچ‌ خيلی خوشحاليم‌.

دوستان‌،

ضد انقلاب‌ در اتحاد شوروی سابق‌ و فروپاشی اردوگاه‌ سوسياليزم‌، حملات‌ سرمايه‌ داری امپرياليستی را بر افراد دمكرات‌ در سراسر جهان‌ تشديد نمود. حملات‌ بنيادگرايان‌ در اكثر كشورها با اين‌ يورش‌ گره‌ خورده‌ است‌. از اينرو مبارزه‌ی ضد بنيادگرايی برای دموكراسی و رهايی از بند استثمار با مبارزه‌ گسترده‌ عليه‌ امپرياليزم‌ سرمايه‌ داری با هم‌ يكجا به‌ پيش‌ میرود. درد و رنجی را كه‌ بنيادگرايان‌ بر زنان‌ تحميل‌ نموده‌ اند -قسميكه‌ شما با آن‌ در خاك‌ تان‌ مواجه‌ ايد، تكاندهنده‌ است‌. امااين‌ حقيقت‌ تا هنوز پابرجاست‌ كه‌ تنها مبارزه‌ راه‌ بيرون‌ رفت‌ از اين‌ مخمصه‌ است‌. اين‌ مبارزه‌ نيز جز لاينفك‌ جنبش‌ دموكراتيك‌ ضدبنيادگرايی و ضد امپرياليستی به‌ شمار میرود.

«جبهه‌ ضدامپرياليستی سرتاسری هند» كوشش‌ نهايی خود را جهت‌ برقراری رابطه‌ با افراد و نيروهای صلح‌ دوست‌ و مردم‌ جهان‌ به‌ خرج‌ میدهد. به‌ همين‌ وسيله‌ از اينكه‌ «راوا» با شور و شوق‌ تمام‌ عليه‌ تمامی مشكلات‌ بخاطر امر زنان‌ مظلوم‌ افغان‌ فعاليت‌ می كند احساس‌ افتخار میكنيم‌. همبستگی و همدلی قلبی خويش‌ را درين‌ مبارزه‌ با شما ابراز داشته‌ اميدواريم‌ روز جهانی زن‌ موفقيت‌ بزرگی برايتان‌ باشد.

بدبختانه‌ ما در موقعيتی قرار نداريم‌ كه‌ به‌ شما كمك‌ مالی نماييم‌. بهرحال‌ هر زمانی كه‌ بتوانيم‌ كمك‌هايی خواهيم‌ نمود. اميدواريم‌ شما وضع‌ ما را درك‌ نماييد. يك‌ بار ديگر بهترين‌ و بزرگترين‌ آرزوها تقديم‌ تان‌.

لطفاً از دستاوردها و كار تان‌ ما را بوسيله‌ نامه‌ و پست‌الكترونيك‌ در جريان‌ بگذاريد.

با درودهای انقلابی

مه‌نيك‌ موكرجی Manik Mukherjee
معاون‌ رييس‌ «جبهه‌ ضد امپرياليستی سرتاسری هند»
هند

* * *

دوستان‌ عزيز و با شهامتم‌ در «راوا»، از اين‌ حقيقت‌ در شگفتم‌ كه‌ شما افتخار مبارزه‌ عليه‌ بدترين‌ انسان‌ها در روی كره‌ زمين‌ را داريد. طالبان‌ از هر آنچه‌ پليد و زشت‌ و منفور است‌ نمايندگی میكنند و شما هنوز هم‌ با حوصله‌، وقار و شهامت‌ با آنان‌ مقابله‌ میكنيد. امسال‌ در روز جهانی زن‌ روحم‌ با شماست‌ و محبتم‌ را نثار تان‌ میكنم‌. ريچارد اوليور كولين‌ Richard Oliver Collin پروفيسر علوم‌ بشری، يونيورستی كارولينا امريكا

اگر روزی زير ستم‌ طالبی قرار گيرم‌...

میخواهم‌ تا پيام‌ پشتيبانی و تشويق‌آميز برای تمامی زنان‌ افغانستان‌ كه‌ در زير سلطه‌ طالبان‌ درد میكشند، ارسال‌ دارم‌. به‌ عنوان‌ يك‌ زن‌ غربی واقعا غير ممكن‌ است‌ تا مجسم‌ نمايم‌ كه‌ چگونه‌ خواهد بود اگر ناگهان‌ برايم‌ گفته‌ شود كه‌:

ـ بعد از اين‌ تحصيل‌ را ادامه‌ داده‌ نمیتوانم‌.

ـ بعد از اين‌ درآمد خودم‌ رابدست‌ آورده‌ نمیتوانم‌ (و اگر كسی را نداشته‌ باشم‌ تا از لحاظ‌ مالی به‌ او تكيه‌ نمايم‌ بدبخت‌ خواهم‌ بود)

ـ بعد از اين‌ بدون‌ همراهی مرد (ولو طفل‌ باشد) نمیتوانم‌ از خانه‌ بيرون‌ شوم‌.

ـ بعد از اين‌ بدون‌ حجاب‌ و يا چادری نمیتوانم‌ در اجتماع‌ حضور يايم‌.

ـ بعد از اين‌ حتی زمانی كه‌ در خانه‌ هستم‌ نبايد از بيرون‌ ديده‌ شوم‌ و به‌ اين‌ منظور بايد كلكين‌های خانه‌ را سياه‌ رنگ‌ كنم‌.

ـ و اگر اين‌ «مقررات‌» را نقض‌ و يا برای لحظه‌ای فراموش‌ كنم‌ در ملأ عام‌ مورد اهانت‌، شلاقكاری و بدترين‌ نوع‌ مجازات‌ قرار خواهم‌ گرفت‌.

بايد از خود بپرسم‌ كه‌ چگونه‌ احساس‌ خواهم‌ كرد، كه‌ البته‌ تصورش‌ هم‌ برايم‌ ناممكن‌ است‌. مشكل‌ است‌ معتقد شد زنانی كه‌ حالا اينگونه‌ زندگی دارند زمانی مانند من‌ بودند.

من‌ نسبت‌ به‌ تمامی زنانی كه‌ تحت‌ چنين‌ شرايط‌ بسر می برند احساس‌ رنج‌ می كنم‌. اميدوارم‌ تا در زمانی كوتاه‌ همه‌ی بشريت‌ درك‌ نمايد كه‌ نقض‌ حقوق‌ زنان‌ نقض‌ حقوق‌ بشر است‌. ما بايد هر آنچه‌ در توان‌ داريم‌ انجام‌ دهيم‌ تا درد اين‌ زنان‌ را مداوا كرده‌ راه‌ را بخاطر كمك‌ به‌ خودشان‌ و بازيابی زندگی شان‌ و برگرداندن‌ آنان‌ به‌ حيث‌ اعضای جامعه‌ بشری هموار سازيم‌.

من‌ حمايت‌ مشتاقانه‌ ام‌ را به‌ زنان‌ «راوا» اعلام‌ میدارم‌ ـ زنان‌ قوی و شجاع‌ كه‌ از آنان‌ احساس‌ افتخار میكنم‌. من‌ به‌ همه‌ی آنان‌ (و همه‌ مردان‌ و زنانی كه‌ در مبارزه‌ آنان‌ شريك‌ می شوند) صادقانه‌ ترين‌ آرزوهايم‌ را بخاطر مساعی شان‌ برای كمك‌ به‌ زنان‌ افغانستان‌ میفرستم‌.

السی جانسون‌ Elise Johnson
امريكا

* * *

تلاش‌ برای خاتمه‌ بخشيدن‌ به‌ جنايات‌ طالبان‌

راوای عزيز،

«مبارزان‌ رفاه‌» Welfare Warriors) ) ـ گروهی از مادران‌ فقير كه‌ برای زندگی مادران‌ و اطفال‌ در امريكا مبارزه‌ مینمايد، كمك‌ و همنوايی خود را با شما در مورد حملات‌ وحشيانه‌ «حكومت‌» تان‌ بر مردم‌، خصوصاً زنان‌ و كودكان‌ ابراز میدارد. ما در روزنامه‌ خويش‌ بنام‌ «صدای مادران‌ خيرخواه‌» از وضع‌ شما كرارا گزارش‌ داده‌ و از ۱۷۰۰۰ خواننده‌ی خويش‌ خواسته‌ايم‌ كه‌ قانونگذاران‌ امريكايی را برای خاتمه‌ بخشيدن‌ به‌ تباهی طالبان‌ در افغانستان‌ وادار سازند.

زنان‌ در سراسر جهان‌ بيشتر كار میكنند و كمتر مزد میگيرند. كار بدون‌ مزد ما باعث‌ فقر شديد و خشونت‌ و خستگی در ميان‌ زنان‌ میشود. و يقيناً فقر ما باعث‌ حمله‌ و مداخله‌ دولت‌، شركت‌های سرمايه‌داری مرتبط‌ به‌ دولت‌ و بالاخره‌ مداخله‌ مردان‌ در زندگی مامیشود.

در هشتم‌ مارچ‌ ۲۰۰۰، «مبارزان‌ رفاه‌» زنان‌ افغان‌ را در جريان‌ فعاليت‌های مان‌ بخاطر «اعتصاب‌ زنان‌ جهان‌» بخاطر خواهد داشت‌. در نمايشگاه‌ باز خود سلايدهای «راوا» را به‌ نمايش‌ خواهيم‌ گذارد و از مهمانان‌ خويش‌ خواهيم‌ خواست‌ تا از دول‌ خود تقاضای كمك‌ برای خاتمه‌ بخشيدن‌ به‌ جنايات‌ طالبان‌ را كنند.

هر چند نوع‌ بنيادگرايیای را كه‌ ما در امريكا تحمل‌ مینماييم‌ نسبت‌ به‌ وحشتی كه‌ زنان‌ در زير سلطه‌ طالبان‌ قربانی آن‌ اند خيلی كمتر مرگبار است‌ ، ولی ما نيز تازيانه‌ ثروت‌ و محافظه‌كاری مردان‌ را بر زندگی خويش‌ احساس‌ مینماييم‌. در شهری كه‌ سازمان‌ ما موقعيت‌ دارد سال‌ قبل‌ هفت‌ طفل‌ قربانی برنامه‌ جديد دولت‌ مبنی بر سلب‌ آزادی زنان‌ فقير بخاطر پرورش‌ اطفال‌ شان‌ شدند.

تعداد زيادی از زنان‌ و اطفال‌ معيوب‌ به‌ تدريج‌ از بين‌ میروند زيرا دولت‌ها از حق‌ آنان‌ برای دست‌يابی به‌ پول‌، دوا و غذای كافی جهت‌ بقا منكر اند.

مادران‌ مجرد و فقير مجبور اند بخاطر پرداخت‌ نصف‌ كرايه‌ و دريافت‌ مواد غذايی، برای هر دولت‌ و سازمان‌ «غيرانتفاعی» كه‌ خواستار ما اند، كار كنند. زنانی كه‌ توانايی جسمی دارند مجبورند تا ۱۱ ـ ۱۵ ساعت‌ در روز از كودكان‌ شان‌ دور باشند تا در بدل‌ مزد بخور و نمير برای شركت‌ها كار كنند. هر ماه‌ تعداد قابل‌ توجهی اطفال‌ از مادران‌ شان‌ جدا و به‌ مؤسسات‌ و افراد ناآشنا سپرده‌ میشوند زيرا مادران‌ شان‌ نمیتوانند در جريان‌ كار از آنان‌ مراقبت‌ كنند.

برای كنترول‌ خشم‌ مردم‌ فقير، سرمايه‌ داری حين‌ كنترول‌ هر كلمه‌ در رسانه‌ های جمعی، انواع‌ مختلف‌ سلاح‌ و مواد مخدر را در كوچه‌ها سرازير میكند تا مردم‌ را دچار تشويش‌ و يأس‌ سازد.

ما تمنيات‌ صادقانه‌ خويش‌ را به‌ شما برای نابودی هر چه‌ سريعتر طالبان‌ كه‌ بدون‌ شك‌ اقليتی بيش‌ نيستند، تقديم‌ میكنيم‌. قسمی كه‌ ما میگوييم‌ شما میتوانيد بیپول‌ باشيد اما بدون‌ نيرو هرگز. ما میدانيم‌ كه‌ اكثر مردم‌ نه‌ تنها در كشور تان‌ بلكه‌ در تمام‌ جهان‌ با شمااند. در مبارزه‌ی تان‌ برای عدالت‌ و آزادی توانايی از آن‌ شما باد!

پات‌ گووينس‌ Pat Gowens
«مبارزان‌ رفاه‌»
امريكا

* * *

مبارزه‌ «راوا»، مبارزه‌ ستمديدگان‌ جهان‌

ما همه‌ بخشی ازين‌ زمين‌ به‌ شمار میرويم‌ و هيچكدام‌ سزاوار درد و عذاب‌ نيستيم‌. هر كدام‌ ما كه‌ در برابر درد و رنج‌ مبارزه‌ میكند، جنگ‌ عادلانه‌ای را پيش‌ میبرد. استوار باشيد و بدانيد كه‌ من‌ با شما هستم‌ ـهر چند نتوانم‌ در جنگ‌ عادلانه‌ شما برای شكست‌ دشمنان‌ بطور مساوی با شما سهم‌ گيرم‌. مبارزه‌ برای غلبه‌ بر تسلط‌ مردان‌ بسيار ضروری و با عظمت‌ است‌.

ستم‌ مردان‌ بر زنان‌ ناشی از ترس‌ بوده‌ و ترس‌ شان‌ نشاندهنده‌ ضعف‌ خود آنان‌ به‌ مثابه‌ مردان‌ است‌. میخواهم‌ بگويم‌ كه‌ سركوب‌ زنان‌ خود نشانه‌ ناتوانی مردان‌ است‌.

راسخ‌ باشيد! زيرا شما سمبل‌ زنان‌ مظلوم‌ و مردم‌ مظلوم‌ جهان‌ هستيد. مبارزه‌ی شما مبارزه‌ی آنان‌ است‌. ما همه‌ در برابر دشمن‌ ايستاده‌ايم‌، دشمنی كه‌ هزاران‌ چهره‌ دارد. اين‌ را بياد داشته‌ و ايمان‌ تان‌ را محكم‌ نگهداريد زيرا با قدرت‌ و قهرمانی ما، دستاوردهای بزرگی خواهيم‌ داشت‌. تا زمانی خواهيم‌ رزميد كه‌ هر يك‌ از ما مزه‌ی عدالت‌، آزادی و مساوات‌ را بچشد.

ستنلی دی جانسن‌ و بز سه‌ چشمه‌ Stanley D. Johnson & The 3 Eyed Goat)

* * *

زنان‌ افغانستان‌، شما فراموش‌ نشده‌ ايد!

زنان‌ امريكا با وجود برخوردهای دولت‌ شان‌ از شما و امر تان‌ پشتيبانی میكنند. ما تا زمانيكه‌ شما آزاد نشويد نمیتوانيم‌ آزاد باشيم‌. نااميد نشويد و مبارزه‌ی تان‌ را رها نكنيد. مهم‌ نيست‌ راه‌ چقدر طولانی و مشكل‌ و شب‌ ستم‌ بالای شما چه‌ اندازه‌ تاريك‌ است‌. ايمان‌ داشته‌ باشيد كه‌ شما يك‌ روز آزاد میشويد. شما فرزندان‌ گرانبهای خداوند ايد و هر يك‌ شما مستحق‌ آزادی و عدالت‌ و اختيار میباشد. هرگز فراموش‌ نكنيد كه‌ عمل‌ شما درست‌ و ظلم‌ بر شما نادرست‌ است‌. با ارسال‌ اخلاص‌ و محبت‌ خود به‌ شما در روز جهانی زن‌ برای تان‌ آرزوی موفقيت‌ مینمايم‌. سلامتی همه‌ی تان‌ را از خداوند خواهانم‌.

برانيا لاوری Briana Lawrie
امريكا

* * *

ايران‌ و افغانستان‌ انقلابی اميد مردم‌ هر دو كشور

دوستان‌ عزيز،

كانون‌ زندانيان‌ سياسی ايران‌ (در تبعيد) همواره‌ از مبارزات‌ شما برای حقوق‌ زنان‌ افغان‌ پشتيبانی كرده‌ است‌. ما مطمينيم‌ كه‌ زنان‌ افغان‌ میدانند كه‌ مبارزه‌ برای حقوق‌ زنان‌ در افغانستان‌ جدااز مبارزه‌ عليه‌ حاكميت‌ ارتجاعی طالبان‌ و نيروهای اسلامی مرتجع‌ ديگر نيست‌.

در يك‌ كلام‌، سيستم‌ و حاكميت‌ موجود بايد واژگون‌ شود. هيچ‌ الترناتيو ديگر برای توده‌های انقلابی افغان‌ نيست‌ جز متشكل‌ شدن‌ جهت‌ قيام‌ و انقلاب‌ اجتماعی. ما زنان‌ ايران‌ هم‌ مانند خواهران‌ ما در افغانستان‌ از هزارها سال‌ به‌ اين‌ سو مورد اهانت‌ جنسی و طبقاتی قدرت‌های حاكمه‌ در ايران‌ قرار گرفته‌ ايم‌. ما متيقنيم‌ كه‌ همكاری متقابل‌ مبارزات‌ ملی ما را عليه‌ قدرت‌های حاكم‌ در كشورهايمان‌ و فعاليت‌ جهانی ما را برای حقوق‌ زنان‌ تقويت‌ خواهد كرد.

ايران‌ انقلابی برای مردم‌ ستمكش‌ افغان‌ بخصوص‌ زنان‌ افغان‌ بسيار پراميد است‌. افغانستان‌ انقلابی هم‌ عين‌ احساس‌ را خواهد داشت‌.

دوستان‌ ارجمند، لطفاً اجازه‌ دهيد تا به‌ مناسبت‌ روز جهانی زن‌ در هشتم‌ مارچ‌ ۲۰۰۰ همبستگی و همكاری خود را با زنان‌ افغان‌ اعلان‌ كنيم‌.

بااحترام‌

شاهين‌ پويان‌ مسئول‌ كميته‌ زنان‌ كانون‌ زندانيان‌ سياسی ايران‌ (در تبعيد)
سويدن‌

* * *

ضرورت‌ آينده‌ای روشن‌ برای زنان‌ افغانستان‌

به‌ زنان‌ افغانستان‌،

به‌ مناسبت‌ روز جهانی زن‌، ما به‌ هر يك‌ شما آرزوهای قلبی مان‌ را به‌ اميد پايان‌ خشونت‌ و ستم‌ تقديم‌ میكنيم‌.

بايد آينده‌ توأم‌ با صلح‌ و امنيت‌ باشد؛

بايد آينده‌ توأم‌ با آزادی باشد؛

بايد آينده‌ای باشد كه‌ زنان‌ افغان‌ بتوانند با غرور تمام‌ زندگی كنند.

ما در كانادا درين‌ روز جمع‌ میشويم‌ تا شهامت‌ و استواری شما را بخاطر رسيدن‌ به‌ چنين‌ آينده‌ای جشن‌ گيريم‌.

همبستگی ما امروز و هر روز ديگر با شماست‌.

جنس‌ آيزنهاور Janice Eisenhauer ، جرالدين‌ بايرن‌ Geraldine Byrne ، كاروی لاين‌ راشير Carolyn Reicher
«زنان‌ برای زنان‌ در افغانستان‌»
كانادا

* * *

زنان‌ جهان‌ تا زمانی رهايی زنان‌ افغانستان‌ آرام‌ نخواهند ماند

زنان‌ عزيز افغانستان‌!

ما در شبكه‌ جهانی اينترنت‌ زنان‌ AVIVA ، عمل‌ طالبان‌ در برابر زنان‌ را محكوم‌ مینماييم‌. ما پيام‌ همبستگی خود را به‌ شما خواهران‌ ارسال‌ میداريم‌ و در روز جهانی زن‌ به‌ فكر شما خواهيم‌ بود كه‌ شجاعانه‌ در برابر ستمگران‌ برخاسته‌ ايد.

ما زنان‌ جهان‌ تا زمانی كه‌ شما نيز آرامش‌ نيافته‌ و به‌ زندگی آزاد و بدون‌ تبعيض‌ دست‌ نيافته‌ ايد راحت‌ نخواهيم‌ بود.

با درودها و همبستگی

ايما، فرحت‌، جان‌رايم‌، جو، كيت‌، مرجا، ارسلا Emma, Farhat, Janraem, Joo, Kate, Marja, Ursula

* * *

ما فرياد درد شما را میشنويم‌

ما اعضای گروههای مختلف‌ «زنان‌ سياه‌پوش‌» آلمان‌ هستيم‌.

در گردهمايی عمومی سالانه‌ خود در ۱۹ فبروری ۲۰۰۰ در «موهل‌ هان‌ در روهر» در مورد محفل‌ شما برای برگزاری هشتم‌ مارچ‌ ۲۰۰۰، روز جهانی زن‌ در پاكستان‌ با خبر شديم‌. ما فرياد درد شما را كه‌ حاكی از وضعيت‌ بد زنان‌ در افغانستان‌ است‌ شنيديم‌. ما میخواهيم‌ شما را در كارهای ارزشمند و ضروری تان‌ تشويق‌ كنيم‌. روح‌ ما در كارهای مشكل‌ و همواره‌ خطير تان‌ با شماست‌. آرزو منديم‌ تا اين‌ پيام‌ همبستگی، ضمن‌ تشويق‌ شما اين‌ را برساند كه‌ شما خواهران‌ ماييد و تنها نيستيد.

Muhlheim an der Ruhr, Irmgard Busemann (Hamburg), Ingetraut Behnke Gisela Behrendt (Bonn), (Muhlheim), Anneliese Butterweck (Koln), Christel Damm (Muhlheim), Ellen Diederich (Oberhausen), Karoline Donner (Kerpen), Astrid Heyer (Kiel), Gerlind Kanders (Oberhausen), Helga Kandt (Koln), Thirza Kupper (Dortmund), Oki Lebmann (Munster), Dorte Massow (Paderborn), Angelika Romeik (Muhlheim), Ulla Tretow (Witten),
«زنان‌ سياه‌ پوش‌» Women in Black

* * *

بنيادگرايی دكتورين‌ ترس‌ و وحشت‌

به‌ تمام‌ شما زنان‌ با شهامت‌ درودهای خاص‌ به‌ مناسبت‌ روز جهانی زن‌ از طرف‌ «زنان‌ راديكال‌ آستراليا»

بسياری از شما سال‌ گذشته‌ در جريان‌ راهپيمايیای برای دفاع‌ از حقوق‌ تان‌ در برابر برخورد وحشيانه‌ طالبان‌ مقاومت‌ كرديد. ما به‌ شهامت‌ تان‌ درود فرستاديم‌. امروز باز هم‌ ما با جمع‌ كثيری در ينجا با شما هستيم‌. شما از تعداد زياد مردان‌ و زنانی كه‌ خواستار نابودی رژيم‌ طالبان‌ اند نمايندگی میكنيد. شما به‌ طالبان‌ مردسالار و تمام‌ جهان‌ نشان‌ داديد كه‌ در مبارزه‌ زنان‌ برای آزاد زيستن‌ هيچگونه‌ سازشی در كار نيست‌. شما نشان‌ داديد كه‌ هراندازه‌ ارتجاع‌ وحشی باشد نمیتواند زنان‌ را وادار به‌ اطاعت‌ از خود كند.

«زنان‌ راديكال‌» معتقد است‌ كه‌ بنيادگرايی طالبان‌ مخلوق‌ سيستم‌ اقتصادی جهانیای بشدت‌ بیثبات‌ و نااميد كننده‌ است‌. مردسالاران‌ حاكم‌ آدمكشان‌ دست‌ نشانده‌ای اند برای كارتل‌های بين‌المللی كه‌ اميد بیپايانی به‌ منطقه‌ بسته‌ اند ولی همچنان‌ با مقاومت‌ انقلابی مواجه‌ بوده‌ اند.

طالبان‌ دست‌ نشانده‌های واشنگتن‌ در منطقه‌ اند تا با براه‌ انداختن‌ جنگ‌ها در منطقه‌، خيزش‌های ضدامپرياليستی را سركوب‌ كنند. بنيادگرايی طالبان‌ روشی آميخته‌ با ترس‌ و سركوب‌ است‌. روشی مبنی بر اين‌ كه‌ برای غلبه‌ بر مردم‌، بايد بر زنان‌ تسلط‌ داشت‌ ـزنانی كه‌ تاريخ‌ پرافتخاری از مقاومت‌ دارند.

زنان‌ در آستراليا نيز با برخوردهای شديدی رو برو هستند. دولت‌ سياست‌ اقتصادی تازه‌ای را كه‌ زنان‌ را مجبور به‌ قبول‌ دوباره‌ سيستم‌ مردسالاری میكند، تصويب‌ كرده‌ است‌. فاميل‌هااز خدمات‌ عامه‌ صحی و خدمات‌ به‌ بزرگسالان‌، اطفال‌ و معلولان‌ محروم‌ شده‌ اند. بار بحران‌های اقتصادی را زنان‌ بدوش‌ میكشند. زنان‌ مستقل‌ را عامل‌ مشكلات‌ آستراليا دانسته‌ مورد نكوهش‌ قرار میدهند. اين‌ شرايط‌ میتواند به‌ دوزخی چون‌ طالبان‌ بيانجامد.

زنان‌ آستراليا نيز مانند شما مقاومت‌ میكنند. مبارزه‌ی ما برای بهتر ساختن‌ جهان‌ بسته‌ به‌ مبارزه‌ی شما و زنان‌ سراسر جهان‌ است‌. اين‌ همبستگی نيرومند و تواناست‌. همگام‌ با برادران‌ ستمكش‌ و همسنگر خود قادريم‌ تا طالبان‌ و سيستم‌ سرمايه‌ داریای را كه‌ آنرا میپروراند واژگون‌ كنيم‌.

در روز جهانی زن‌ سال‌ ۱۹ ۱۷، زنان‌ روس‌ انقلابی را براه‌ انداختند كه‌ باعث‌ واژگونی رژيم‌ فيودالی تزاری و برپايی دولت‌ كارگری شد. انقلاب‌ هنوز به‌ پايان‌ نرسيده‌. بياييد آنچه‌ را خواهران‌ روس‌ مان‌ آغاز كردند تكميل‌ كنيم‌ و جهان‌ نوينی مبنی بر مساوات‌، همبستگی و آزادی بنا كنيم‌. «زنان‌ راديكال‌» اينرا فمينيزم‌ سوسياليستی میگويند.

ديبی برينان‌ Debbie Brennan
«زنان‌ راديكال‌»
آستراليا

* * *

به‌ تمامی زنان‌ «راوا»،

ما «زنان‌ سياه‌پوش‌ بلگراد» میخواهيم‌ به‌ پشتيبانی خود از كارهای شما در افغانستان‌ توسعه‌ بخشيم‌. كاری را كه‌ شما برای دموكراسی و حقوق‌ زنان‌ تحت‌ تسلط‌ يك‌ حكومت‌ مستبد میكنيد، كار مردمان‌ تواناست‌. ما هرگز اميد و خوشبينی خويش‌ را برای آينده‌ از دست‌ نمیدهيم‌، زيرا اين‌ اميدست‌ كه‌ ما را به‌ طرف‌ تغيير برای بهبود شرايط‌ برای نسل‌های آينده‌ میكشاند.

بدانيد كه‌ وقتی ما در جاده‌های بلگراد و ساير شهرها میزنيم‌، وضع‌ بد زنان‌ افغان‌ و تمام‌ جهان‌ را كه‌ برای حقوق‌ شان‌ میرزمند، به‌ ياد میداشته‌ باشيم‌. ما به‌ بلند نگهداشتن‌ فرياد ما جهت‌ جلب‌ توجه‌ نسبت‌ به‌ آنانی كه‌ برای صلح‌ میرزمند، ادامه‌ خواهيم‌ داد.

موفق‌ باشيد،

«زنان‌ سياه‌ پوش‌» Women in Black
بلگراد

«راوا» عليه‌ طالبان‌ مستبد، بنيادگرا و فاسد

«راوا» در برابر تروريزم‌، بنيادگرايی و قوانين‌ قرون‌وسطايی میايستد و برای هر آنچه‌ بر حق‌ و عادلانه‌ است‌ میرزمد. زنان‌ در انگلستان‌، امريكا و جاپان‌ بسيار ضعيف‌ و كاهل‌ اند كه‌ -باوجود اين‌ كه‌ با مخالفت‌ شديدی مواجه‌ نيستند زحمت‌ ايستادگی برای حقوق‌ خود را به‌ خود نمیدهند . مگر «راوا» عليه‌ جنبش‌ مستبد، بنيادگرا و فاسد طالبان‌ ايستاده‌ است‌.

زنده‌ باد «راوا»، زنده‌ باد زنان‌، زنده‌ باد افغانستان‌، زنده‌ باد آزادی و برابری

الناصر حسين‌، جاناتن‌ماسترز، قاضی ملامحمداستانكزيی، اسحاق‌ريويوو، Al-Naser Hussain, Jonathan Masters, Qazi Mullah M. Stanakzai, Isaac Revivo

رهبران‌ جنبش‌ (Salihamidzizh) در دفاع‌ از «راوا»
لندن‌

دلاوری شما در مبارزه‌عليه‌ طالبان‌ الهامبخش‌ مبارزه‌ ماست‌

دوستان‌ عزيز،

مبارزه‌ دليرانه‌ی تان‌ در برابر ظلم‌ و ستم‌ مرا بشدت‌ تحت‌ تاثير قرار داده‌است‌. مقداری پول‌ را كه‌ میتوانستم‌ برای تان‌ با پست‌ راجستر ارسال‌ كردم‌ كه‌ آرزومندم‌ در تجليل‌ روز جهانی زن‌ برای تجمع‌ بيشتر و تحرك‌ وسيعتر زنان‌ برای مبارزه‌ و پيشبرد مرام‌ شما نقش‌ داشته‌ باشد.

خواهران‌ ارجمند «جمعيت‌ انقلابی زنان‌ افغانستان‌»!

شبكه‌ زنان‌ آستراليايی عفوبين‌الملل‌ نيوويلز جنوبی گرمترين‌ درودهای خود را به‌ مناسبت‌ روز جهانی زن‌ تقديم‌ شما میكند.

شهامت‌ شما عليه‌ مستبدان‌ طالبی الهامبخش‌ مبارزه‌ی ما برای حقوق‌ انسانی زن‌ در همه‌ جا میشود. ما در همبستگی با شما انقلاب‌ قهرمانانه‌ راسخ‌ تان‌ را عليه‌ بیعدالتی شديد رژيم‌ بنيادگرای طالبان‌ تحسين‌ مینماييم‌. هيچ‌ زنی نمیتوان آرام‌ گيرد همه‌ی زنان‌ از قيد و تعدی آزاد گردند.

ديانا وادس‌ ورت‌ Diana Wadsworth
رابط‌ شبكه‌ زنان‌
آستراليا

* * *

خواهران‌ آستراليايی تان با شمايند

«راوا»ی عزيز،

وضع‌ بد زنان‌ افغان‌ در داخل‌ و مهاجرين‌ در پاكستان‌ و ساير كشورها بشدت‌ دردآور است‌. مبارزه‌ی شما را خواهران‌ آستراليايی تان‌ شايسته‌ تحسين‌ و پشتيبانی میدانند. ما خواهان‌ موفقيت‌ و توانايی تان‌ در مبارزه‌ برای عدالت‌ اجتماعی هستيم‌ و از هيچگونه‌ كمكی به‌ شما دريغ‌ نخواهيم‌ كرد. ما هميشه‌ به‌ فكر شما و آرزومند پيروزیهای شماييم‌.

با آرزوی موفقيت‌

انجيلاتافت‌ Angela Taft
مركز ملی اپيدمالوژی و صحت‌ عامه‌، NCEPH يونيورستی ملی آستراليا

* * *

جهان‌ به‌ زنان‌ نيز تعلق‌ دارد

خواهران‌ عزيز،

امروز يك‌ روز بزرگ‌ است‌. آزادی حق‌ ابتدايی شما بوده‌ در تلاش‌ ايد تا آنرا بدست‌ آريد. استوار و مفتخر باشيد! اگر میتوانستم‌ در آن‌ جا باشم‌ با حرارت‌ تمام‌ راهپيمايی و سخنرانی مینمودم‌.

توفانی در افق‌ به‌ چشم‌ می خورد. خشم‌ جمعی زنان‌ (بيش‌ از نصف‌ جمعيت‌ روی زمين‌) بيش‌ از اين‌ نمی تواند اهانت‌ و بدرفتاری را تحمل‌ كند. هزاره‌ی جديد رهنمونيست‌ به‌ سوی جهانی برابر و پر سعادت‌ برای تمامی زنان‌.

چه‌ ممكن‌ است‌؟ هر آن‌ چيزی كه‌ ما شهامت‌ آرزويش‌ را داشته‌ باشيم‌. دژ ما در برابر ستم‌ مردسالارانه‌ مقاوم‌ است‌. اين‌ جهان‌ به‌ ما نيز تعلق‌ دارد. ما تمام‌ نسل‌ها را زاده‌ايم‌. زندگی بدون‌ ما ناممكن‌ است‌. چه‌ میتواند دور از دسترس‌ ما باشد زمانی كه‌ يكجا شويم‌ و روح‌ مان‌ اعلان‌ كند:

«ما ديگر بدين‌ مسابقه‌ تا زمانی كه‌ هر مرد روی زمين‌ پايان‌ بخشيدن‌ به‌ بدرفتاری قبيح‌ زنان‌ جهان‌ را وظيفه‌اش‌ نداند، ادامه‌ نخواهيم‌ داد. بيش‌ از اين‌ لت‌ و كوب‌، تجاوز، تسلط‌ و برده‌سازی بس‌ است‌. ديگر كافيست‌!!! در غير آن‌ شاهد انقراض‌ نسل‌ بشر باشيد.ديگر نمیخواهيم‌ روی فرزندان‌ و نواسه‌های مان‌ را تا زمانی كه‌ جهان‌ آغوشش‌ را يك‌ بار و برای هميشه‌ برای همه‌ی ما نگشايد، ببينيم‌.»

ما همه‌ مسئوليم‌ و بايد در زندگی خواستار مردان‌ خوبی كه‌ موضع‌ بگيرند باشيم‌. مسئله‌ صرف‌ مربوط‌ به‌ زنان‌ نبوده‌ بلكه‌ مسئله‌ای تمام‌ بشريت‌ است‌. ما به‌ اين‌ حكومت‌ مستبد خاتمه‌ داده‌ و اصرار میورزيم‌ كه‌ هولوكاست‌ (آدم‌سوزی هيتلری) دوباره‌ تكرار نشود!

روزی، من‌ میخواهم‌ در جهانی بيدار شوم‌ كه‌ بتوانم‌ بدون‌ ترس‌ صيمانه‌ زندگی كنم‌. آن‌ روز رسيده‌ است‌.

بارباراكوئين‌ Barbara Queen
امريكا

* * *

خون‌ مينا ضامن‌ تقويت‌ فعاليت‌های «راوا»

سلام‌های گرم‌ برای زنان‌ «راوا» و زنان‌ افغانستان‌. كار و زندگی هر زن‌ در زير ياس‌ آورترين‌ و خطرناكترين‌ اوضاع‌ شهادتيست‌ بر غلبه‌ انسانيت‌ بر اهريمن‌. من‌ بخاطر انجام‌ مشكل‌ ترين‌ كاری كه‌ در گذشته‌ و حال‌ انجام‌ داده‌ و در آينده‌ انجام‌ خواهيد داد شما را از صميم‌ قلب‌ میستايم‌.

صفحه‌ اينترنت‌ و مطبوعات‌ شما تصوير روشنی است‌ از وخيمترين‌ اوضاعی كه‌ زنان‌ و مردان‌ مجبور به‌ زندگی در آن‌ میباشند. كار شما در افشای اين‌ اوضاع‌ و نام‌ بردن‌ از تبهكاران‌ برای جلب‌ توجه‌ جهانيان‌ جرأت‌ زيادی میخواهد و واقعاً قابل‌ ستايش‌ است‌.

من‌ بسيار آرزو دارم‌ تا به‌ قدر كافی كمكی را كه‌ با به‌ مخاطره‌ انداختن‌ خويش‌ برای پخش‌ حقيقت‌ سزاواريد بدست‌ آريد. من‌ حمايتم‌ را از شما در سال‌ آينده‌ ادامه‌ خواهم‌ داد، تا باشد خون‌ مينا و همكاران‌ شهيد تان‌ كماكان‌ به‌ نيرومندتر شدن‌ كوشش‌های شما بيانجامد. بگذار تا مشعل‌ حقيقت‌ در دست‌های توانمند تان‌ تا امحای لكه‌های سياه‌ زن‌ ستيزی بنيادگرايی از سرزمين‌ تان‌ برای هميشه‌ و با روشنی بيشتر فروزان‌ گردد.

زنده‌ باد افغانستان‌ آزاد و آرام‌
زنده‌ باد «جمعيت‌ انقلابی زنان‌ افغانستان‌»

اس‌ پينرز (S. Penners)
رييس‌ «رسالت‌ برای زنان‌ افغان‌»
امريكا

* * *

دوستان‌ عزيز،

اعضا و كاركنان‌ «شورای ملی زنان‌ آيرليند» همبستگی خود را با زنان‌ افغان‌ اعلان‌ میدارد. ما آرزو داريم‌ محفل‌ بزرگداشت‌ شما از روز زن‌ در پاكستان‌ موفقانه‌ انجام‌ يابد. درين‌ روز ما در آيرليند به‌ فكر شما خواهيم‌ بود و از كار و زحمات‌ تان‌ در آگاه‌ ساختن‌ و بلند نگهداشتن‌ فرياد برای حقوق‌ زن‌ تمجيد و تحسين‌ می كنيم‌.

با آرزوی كاميابی شما

گرن‌ هيلی Grainne Healy
رييس‌ و اعضا و كاركنان‌ «شورای ملی زنان‌ آيرليند»

* * *

درود به‌ ياد مينا

به‌ خواهران‌ شجاع‌ مان‌ در «جمعيت‌ انقلابی زنان‌ افغانستان‌»،

«حزب‌ سماتا» خواهان‌ برابری و عدالت‌ در تمام‌ جنبه‌های زندگی است‌. به‌ همين‌ دليل‌ مبارزه‌ شما بخاطر دموكراسی، برابری جنسی و عليه‌ نيروهای بنيادگرا كه‌ پيشرفت‌ واقعی زنان‌ را بمثابه‌ انسان‌های با كرامت‌ و محترم‌ خفه‌ میكنند، مبارزه‌ ما را نيز تشكيل‌ ميدهند.

مابه‌ فعاليت‌های دليرانه‌ آنانيكه‌ برای حقوق‌ زنان‌ تحت‌ شرايط‌ دشوار تحميل‌ شده‌ از سوی طالبان‌ فعاليت‌ انجام‌ می دهند درود میفرستيم‌. ما همچنان‌ خاطره‌ مينا را گرامی می داريم‌.

ما وحشيگری هايی را كه‌ بر زنان‌ در افغانستان‌ باممنوعيت‌ آنان‌ از تحصيل‌ و اشتغال‌ اعمال‌ می شود محكوم‌ می كنيم‌.

اين‌ها حقوق‌ اوليه‌ انسانی اند و تمامی زنان‌ مستحق‌ كسب‌ آن‌ اند. هر آنكه‌ زنان‌ را از لحاظ‌ جسمی و يا روحی مورد حمله‌ قرار دهد نميتواند ادعای حمايت‌ از خداوند را نمايد.

اميدوارم‌ كنفرانس‌ شما، تحرك‌ شما و مبارزات‌ تان‌ از سوی تمامی زنان‌ و مردان‌ آزايخواه‌ جهان‌ مورد استقبال‌ قرار گيرد. لطفاً مطمئن‌ باشيد كه‌ حمايت‌ ما با شماست‌.

جياجيتلی Jaya Jaitly
رييس‌ حزب‌ سماتا
هند

* * *

ما در كنار شما خواهيم‌ بود

ما كميته‌ تداركاتی كوچك‌ بخاطر راه‌ اندازی تظاهرات‌ بين‌المللی به‌ مناسبت‌ هشتم‌ مارچ‌ در هامبورگ‌ هستيم‌. شعار ما چنين‌ است‌: «برای رهايی تمام‌ زنان‌ جهان‌!» ما از وضع‌ بشدت‌ وخيم‌ و از مشكلات‌ شما در افغانستان‌ آگاهيم‌! از همين‌ رو اطلاع‌ از كوشش‌های شما برای برگزاری تظاهرات‌ و مبارزه‌ شما در آن‌ شرايط‌ ما را ترغيب‌ نموده‌، جرئت‌ و نيرو میبخشد. تا زمانيكه‌ ما گزارش‌ های شما را روی صفحه‌ی اينترنت‌ نديده‌ بوديم‌ در مورد سازمان‌ شما و تظاهرات‌ هشتم‌ مارچ‌ چيزی نمیدانستيم‌. اكنون‌ در مورد وضع‌ زنان‌ در افغانستان‌ میدانيم‌ و در مورد شما فكر میكنيم‌. ما میخواهيم‌ به‌ مناسبت‌ هشتم‌ مارچ‌ درودهای همبستگی خود را به‌ شما بفرستيم‌ و میخواهيم‌ شما تظاهرات‌ وسيع‌ و بزرگی داشته‌ باشيد. ما نظريات‌ شما را از طريق‌ راديوی نشراتی و تظاهرات‌ خود پخش‌ خواهيم‌ كرد.

زنان‌ افغانستان‌، از مبارزه‌ شما برای آزادی و حقوق‌ زنان‌ پشتيبانی نموده‌ در هشتم‌ مارچ‌ در كنار شما تظاهرات‌ خواهيم‌ كرد. مبارزه‌ برای آزادی و حقوق‌ زن‌ يك‌ مبارزه‌ بين‌المللی است‌. اگر شما گزارشی ديگر بخصوص‌ در مورد هشتم‌ مارچ‌ داشته‌ باشيد، لطفاً به‌ ما ارسال‌ داريد، تا از آن‌ هم‌ استفاده‌ بتوانيم‌.

با درودهای همبستگی

كميته‌ تداركاتی هشتم‌ مارچ‌
هامبورگ‌ ـ آلمان‌

* * *

مبارزه‌ ما مانند مبارزه‌ شما خطرناك‌ نيست‌

ما در «بنياد مهاتما گاندی» از وضع‌ اسفناك‌ تان‌ در افغانستان‌ شديداً تكان‌ خورديم‌ و نيز روحيه‌ مبارزه‌طلبی تان‌ را عليه‌ طالبان‌ وحشی مورد تحسين‌ قرار میدهيم‌.

من‌ صفحه‌ اينترنت‌ شما را ديدم‌ و خيلی متاثر شدم‌.

ما در اين‌ بنياد عليه‌ بنيادگرايان‌ كشور خود نيز مبارزه‌ میكنيم‌، اما مبارزه‌ ما مانند مبارزه‌ شما خطرناك‌ نيست‌. ما میخواهيم‌ با شما همبستگی خود را اعلام‌ نماييم‌.

با همبستگی

توشر ا.گاندی Tushar A. Gandhi

* * *

ستم‌ عليه‌ زنان‌ انكار ناپذير است‌

«جمعيت‌ دموكراتيك‌ زنان‌ كردستان‌ ـ ايران‌» خوشحال‌ است‌ از اين‌ كه‌ درودهای خود را به‌ «جمعيت‌ انقلابی زنان‌ افغانستان‌» كه‌ تحت‌ سخت‌ترين‌ شرايط‌ برای بدست‌ آوردن‌ حقوق‌ حقه‌ زنان‌ و تبعيض‌ جنسی مبارزه‌ میكند، میفرستد. ما اميدواريم‌ تا محفل‌ شما نقش‌ مهمی در مبارزه‌ برای كسب‌ دموكراسی، عدالت‌اجتماعی، آزادی و تأمين‌ برابری زنان‌ با مردان‌ ايفا نمايد. ستم‌ عليه‌ زنان‌، اين‌ بخش‌ بزرگ‌ نفوس‌ جهان‌، انكار ناپذير است‌. قدم‌ گذاشتن‌ در هزاره‌ سوم‌ كه‌ با پيشرفت‌ علم‌ و تكنالوژی همراه‌ است‌، راه‌ را برای حضور نقش‌ زنان‌ در جامعه‌ حتمی میسازد.

موقعيت‌ جغرافيايی و اجتماعی منطقه‌ ما چنين‌ است‌ كه‌ كشورهای منطقه‌ عموماً تحت‌ تسلط‌ رژيم‌هايی اند كه‌ با قوانين‌ ارتجاعی و سنتی اداره‌ میشوند. بناءً مشكلات‌ فراوانی مانع‌ رشد زنان‌ و مردان‌ میگردد. برای حل‌ اين‌ مسايل‌ اين‌ را مهم‌ و ضروری میدانيم‌ كه‌ در هر يك‌ از كشور های منطقه‌ تشكل‌های زنان‌ تاسيس‌ گردد و جهت‌ ايجاد «سازمان‌ همبستگی يا انجمن‌ زنان‌ خاور ميانه‌» مبارزه‌ صورت‌ گيرد. برای رسيدن‌ به‌ اين‌ هدف‌، ارتباط‌ ميان‌ سازمان‌های منطقه‌ در اين‌ مقطع‌ زمان‌ خيلی مهم‌ است‌.

با تجديد احترامات‌ و تبريكات‌.

از طرف‌ «جمعيت‌ دموكراتيك‌ زنان‌ كردستان‌ ـ ايران‌»
هيبرو جلديانی Hbro Jaldiyani

* * *

در هر جا با شماييم‌

خواهران‌ عزيز «راوا»،

تبريكات‌ روز جهانی زن‌ از اسكاتلند.

گروه‌ زنان‌ در اسكاتلند و اروپا (WISE) گرمترين‌ تبريكات‌ و همبستگی خود را به‌ شما و تمامی زنانی كه‌ با شما امروز در راهپيمايی شركت‌ دارند، تقديم‌ میدارد. «زنان‌ در اسكاتلند و اروپا» WISE يك‌ سازمان‌ فمنيست‌ جهانی زنان‌ است‌ كه‌ برای اصلاحات‌ سياسی در ساحات‌ مختلف‌ زندگی زنان‌ فعاليت‌ میكند.

ما اين‌ پيام‌ همبستگی را جهت‌ حمايت‌ از شما در بلند كردن‌ صدای تان‌ عليه‌ وحشيگری در كشور تان‌ میفرستيم‌. هر جايی كه‌ هستيم‌ با شماييم‌ و اين‌ روز را تجليل‌ مینماييم‌.

از مساعد كردن‌ موقع‌ جهت‌ ابراز پشتيبانی و تمجيد از استقامت‌ تان‌ همچون‌ نمونه‌ مقاوم‌ زنان‌ در برابر چنين‌ ناملايمات‌، نهايت‌ تشكر.

شما را هميشه‌ به‌ خاطر داريم‌ و آرزومنديم‌ بتوانيم‌ در آينده‌ ممد واقع‌ گرديم‌.

كريس‌ كورين‌ Chris Corrin
شعبه‌ سياسی ـ يونيورستی گلاسگو
اسكاتلند

* * *

افغانستانی دموكراتيك‌ بزرگترين‌ مصاف‌ طلبی قرن‌

به‌ مناسبت‌ هشتم‌ مارچ‌، روز جهانی زن‌ من‌ به‌ همه‌ زنان‌ افغان‌ و «جمعيت‌ انقلابی» آنان‌ و رهبرانش‌ تبريك‌ میگويم‌.

اين‌ اولين‌ هشتم‌ مارچ‌ قرن‌ نوين‌ است‌. در قرن‌ بيستم‌ زنان‌ جهان‌ با فراز و نشيب‌ های زيادی در زمينه‌ برابری اجتماعی و اقتصادی روبرو شدند. ولی هنوز هم‌ راه‌ طولانیای را در پيش‌ دارند. امروز زنان‌ حقوق‌ و مقام‌ مساوی شان‌ را كسب‌ نكرده‌ اند. در كشورهای جهان‌ سوم‌ اين‌ مبارزه‌ بسيار طولانی و طاقت‌ فرسا میباشد. اكثر اين‌ كشورها عليه‌ قوم‌ گرايی، فيوداليزم‌ و عقب‌ماندگی اقتصادی و اجتماعی مبارزه‌ میكنند. اين‌ وضع‌ اكثريت‌ مردم‌ اين‌ كشورها را تحت‌ ظلم‌ و ستم‌ نگه‌ میدارد. اما تا آنجاييكه‌ به‌ زنان‌ اين‌ مناطق‌ مربوط‌ است‌ آنان‌ از مقام‌ بنيادی انسانی خود نيز برخوردار نيستند. آنان‌ همه‌ روزه‌ زير بار نقض‌ حقوق‌ بشر و رسم‌ و رواج‌های شرم‌آور خرد میشوند. قابل‌ تأسف‌ است‌ كه‌ اين‌ نابرابریها، نقض‌ حقوق‌ بشر و روش‌های غير انسانی با كمك‌ نيروهای مذهبی ستمگر و ارتجاعی توجيه‌ میگردند.

اوضاع‌ افغانستان‌ بیاندازه‌ اسفبار است‌. هيچ‌ نوع‌ استبداد و وحشيگری را سراغ‌ نداريم‌ كه‌ در آنجا اعمال‌ نشده‌ باشد. اين‌ روش‌ها كشور را تباه‌ ساخته‌ و نامش‌ را به‌ «امارت‌ اسلامی» برگردانده‌ است‌. در زير همه‌ی اين‌ آوارها زنان‌ دفن‌ گرديده‌اند. كشيدن‌ آنان‌ از اين‌ گورستان‌، اعاده‌ حيثيت‌ و مقام‌ اجتماعی شان‌ و تبديل‌ افغانستان‌ به‌ يك‌ كشور دموكراتيك‌ و سعادتمند يكی از مهمترين‌ مصاف‌ طلبی قرن‌ بيست‌يكم‌ است‌. «راوا» طلايه‌دار اين‌ مبارزه‌ است‌. من‌ مبارزه‌ تان‌ را ستوده‌ آرزو دارم‌ كه‌ به‌ زودترين‌ فرصت‌ دوباره‌ به‌ افغانستانی كه‌ برپايه‌ دموكراسی واقعی و برابری استوار باشد، برگرديد.

عابد حسن‌ منتو Abid Hassan Minto
رهبر حزب‌ ملی كارگران‌ پاكستان‌

* * *

ما از قيد مذهب‌خودكامگی رهايی میيابيم‌

...

چرا تمامی مذاهب‌ بخاطر «ارزش‌ های خانواده‌» چنين‌ بار سنگين‌ را بر دوش‌ زنان‌ می اندازند؟ مگر مردان‌ را با خانواده‌ و ارزش‌ های آن‌ كاری نيست‌؟ چرا هميشه‌ و همه‌ واژه‌های اطفال‌ و زنان‌ را با هم‌ مخلوط‌ می كنند؟ اين‌ حقيقت‌ كه‌ زنان‌ نطفه‌ را در دوران‌ بارداری با خود حمل‌ می كنند، آنان‌ را بطور تام‌ و تمام‌ مسئول‌ و عهده‌ دار زندگی اطفال‌ نمیسازد. كودكان‌ تنها به‌ زنان‌ تعلق‌ نمی گيرند. آنان‌ پدرانی نيز دارند. پس‌ چرا هيچ‌ كس‌ در باره‌ پدران‌ حرف‌ نمی زند؟

بطور اوسط‌ هر زن‌ قادر است‌ در ظرف‌ شانزده‌ تا هژده‌ ماه‌ تا چل‌ سالگی يك‌ طفل‌ بدنيا آورد و بعد از كم‌ و بيش‌ بيست‌ بار حاملگی ماشين‌ طفل‌ زايیاش‌ از كار می افتد.

اما هر مرد بطور اوسط‌ ميتواند هر روز و حتی هر دقيقه‌ برای مدت‌ ۷۰ سال‌ بدون‌ از كار افتادگی طفل‌ بوجود آورد. پس‌ چرا مشكل‌ انفجار جمعيت‌، تنظيم‌ زاد و ولد و ديگر اقدامات‌ جهت‌ تنظيم‌ خانواده‌ و پرورش‌ كودكان‌ بر دوش‌ زنان‌ انداخته‌ می شود؟ زنان‌ به‌ تنهايی طفل‌ نميزايند.

... مردان‌ به‌ ما گفته‌ اند كه‌ چه‌ بپوشيم‌. آنان‌ طراحان‌ مود و فيشن‌ بوده‌اند. آنان‌ ما را راحت‌ نمی گذارند زيرا از جسم‌ و حركات‌ مان‌ لذت‌ می برند. آنان‌ ما را همچون‌ عروسكی در دست‌ داشته‌ اند. ما تنها بخاطر زيبايی خويش‌ شناخته‌ شده‌ ايم‌ ـ زيبايی به‌ اساس‌ سليقه‌ و ذوق‌ آنان‌. مردان‌ برايمان‌ گفته‌ اند تا در انتظار ازدواج‌ با آنان‌ باشيم‌ و اگر خواستگاری نيامدند ما را دوشيزه‌ های پير، زشت‌ رو و باری بر دوش‌ خانواده‌ خطاب‌ كرده‌ اند. حتی از ما خواسته‌ شده‌ تا سبد های ميله‌ بسازيم‌ و همانند حيوانات‌ بر سر ميز به‌ حراج‌ گذاشته‌ شويم‌ تا ببينيم‌ كدام‌ مرد مايل‌ است‌ پولی ـحتی كمتر از ارزش‌ سبدهای غذايمان‌ـ بپردازد تا مگر بتوانيم‌ مردی را يافته‌ و همچون‌ يك‌ دوشيزه‌ی پير زندگی را بسر نبريم‌. حتی امروز اكثر زنان‌ دوم‌ و سوم‌ و معشوقه‌های مرد متاهل‌، زن‌ اول‌ وی را بخاطر بد رفتاری مورد نكوهش‌ قرار می دهند و متقابلا زن‌ اول‌ آنان‌ را. چرا؟ چرا ما زنان‌ هميشه‌ آنجا كه‌ سوال‌ زن‌ ديگری مطرح‌ باشد در كنار شوهران‌ خويش‌ می ايستيم‌؟ خواهران‌ بيدار شويد، عامل‌ اين‌ همه‌ بدرفتاری، زن‌ ديگر نه‌ بلكه‌ مرد است‌. آنان‌ به‌ ما گفته‌ اند كه‌ مغز نداريم‌؛ ما رياضيات‌ و انجنيری مطالعه‌ نميتوانيم‌؛ ما پرواز يا آنان‌ را در ميدان‌ جنگ‌ كشته‌ نمی توانيم‌، و حتی ما را واداشته‌ اند تا معتقد شويم‌ كه‌ از جانوران‌ بيچاره‌ای مثل‌ موش‌ و مار می ترسيم‌. آنان‌ به‌ ما گفته‌ اند كه‌ بخاطر حفاظت‌ محتاج‌ شان‌ هستيم‌. حفاظت‌ از چه‌؟ از يك‌ موش‌ شپشی؟ از برای خدا چرا؟ ما بخاطر محافظت‌ خويش‌ قادريم‌ تا موشی را زير پا و بر ماری آتش‌ كنيم‌.

آنان‌ گفته‌ اند كه‌ ما نميتوانيم‌ به‌ مكاتب‌ بهتر و مشهورتر برويم‌. آنان‌ از اشتغال‌ ما به‌ وظايف‌ بهتر انكار ورزيده‌ اند. آنان‌ به‌ ما گفته‌ اند كه‌ اين‌ ضياع‌ پول‌ است‌ كه‌ زنی كه‌ عروسی می كند و طفل‌ دار می شود در مكتبی بهتر و معتبرتر آموزش‌ ببيند. همه‌ پول‌ بايد صرف‌ بچه‌ ها گردد، زيرا آنان‌ محافظ‌ خانواده‌ و ارزش‌های آن‌ اند. آنان‌ ماموران‌ دولت‌، مديران‌ مكاتب‌ و رای دهندگان‌ مذكر اند.

به‌ ما گفته‌ شده‌ كه‌ زن‌ خوب‌ در كنار مردش‌ می ايستد، مهم‌ نيست‌ كه‌ او چه‌ كرده‌ است‌. ما در كنار او ايستاديم‌. ما تحقير، خجلت‌، خفت‌، سرافكندگی، بی آبرويی، تمسخر، ريشخند و پستی را قبول‌ كرديم‌ زيرا ما با او ازداوج‌ كرده‌ ايم‌ و بايد در كنارش‌ بايستيم‌. اما آيا هيچگاه‌ جامعه‌ از مرد خواسته‌ تا در كنار زنش‌ به‌ ايستد. نه‌ . موی ما را بريده‌ اند، سر ما را تراشيده‌اند، سنگسار ما كرده‌ اند و كشته‌ اند زيرا ما باعث‌ بی آبرويی فاميل‌ خويش‌ شده‌ ايم‌.

ما برای بيش‌ از ۲۰ قرن‌ در تسلط‌ پدران‌، برادران‌، شوهران‌، پسران‌،كشيشان‌، ملايان‌، خاخام‌ ها، راهبان‌، ماموران‌ دولت‌، سياستمداران‌، طراحان‌ مود و فيشن‌، كنسول‌ ها و مديران‌، كه‌ همه‌ مرد بوده‌ اند، قرار داشته‌ ايم‌. ما ديگر اين‌ برتری مردانه‌ را قبول‌ نداشته‌ خواستار پايان‌ بخشيدن‌ به‌ مردسالاری ايم‌. خواهران‌ بگذاريد تا قرن‌ بيست‌ و يكم‌ را قرنی سازيم‌ كه‌ در آن‌ زنان‌ سراسر جهان‌ بر زندگی و حقوق‌ خويش‌ كه‌ مشمول‌ حق‌ بچه‌دار شدن‌ نيز میشود تسلط‌ داشته‌ باشند. بياييد تا تعهد نماييم‌ كه‌ در قرن‌ بيست‌ و يكم‌ ما به‌ مثابه‌ زن‌ زندگی و كار كنيم‌ و نخست‌ بخاطر خويش‌ و بعد بخاطر شوهران‌ خويش‌ به‌ مثابه‌ همسران‌ مساوی بهره‌ بريم‌ و به‌ منظور بهبود خانواده‌، جامعه‌، ملت‌ و محيط‌ زيست‌ مان‌ سهم‌ ادا كنيم‌.

خواهران‌ بياييد مسئوليت‌ را بدست‌ گيريم‌. بياييد تا قرن‌ بيست‌ يكم‌ را واقعا قرن‌ خويش‌ سازيم‌.

پروين‌ دارابی
بنياد داكتر هما دارابی

آخرین مطالب