میراث‌ نخستین‌ پدرخوانده‌ بنیادگرایان‌ تبهكار وطنی‌

در كتابی‌ با عنوان‌ «جهاد كشمیر و افغانستان‌» نوشته‌ محمدعامررعنا كه‌ به‌ تازگی‌ توسط‌ انتشارات‌ مشعل‌ لاهور به‌ چاپ‌ رسیده‌ آمده‌ است‌ كه‌ طی‌ ۲۰ سال‌ اخیر بیش‌ از ۳۰ هزار مرد جوان‌ پاكستانی‌ در افغانستان‌ و كشمیر كشته‌ شده‌ اند... همچنین‌ طی‌ این‌ مدت‌ ۲۰۰ هزار تن‌ جوان‌ به‌ سازمان‌های‌ جهادی‌ پیوسته‌ و جهت‌ آشنـایـی‌ بـا انـواع‌ مختـلف‌ فعـالـیت‌های‌ زیرزمینـی‌ آمـوزش‌ دیـده‌اند.

تمام‌ این‌ جریان‌ به‌ ابتكار و تحت‌ نظر امریكا در هنگام‌ اشغال‌ افغانستان‌ به‌ وسیله‌ شوروی‌ صورت‌ گرفت‌. رییس‌ جمهور جیمی‌كارتر برای‌ آماده‌ ساختن‌ مجاهدین‌ به‌ جنگ‌ علیه‌ نیروهای‌ اشغالگر شوروی‌ نخست‌ ۵۰۰ ملیون‌ دالر مقرر داشت‌ و سپس‌ هزینه‌ این‌ پروژه‌ كه‌ به‌ نام‌ «عملیـات‌ سـایـكلون‌» مسمـا شـد بـه‌ چهـار بلیون‌ دالر افزایش‌ یافت‌.

ایجاد مدارس‌ دینی‌ شامل‌ «عملیات‌ سایكلون‌» بود كه‌ نتایج‌ عجیبی‌ به‌ دنبال‌ داشت‌. تعداد مدارس‌ دینی‌ از ۷۰۰ در ۱۹۸۰ به‌ ۲۰ هزار در سال‌ ۲۰۰۰ رسید. و تعداد احزاب‌ مذهبی‌ كه‌ در ۱۹۷۹ بیش‌ از ۳۰ نبود اكنون‌ بالغ‌ بر ۲۳۷ از این‌ گونه‌ احزاب‌ داریم‌.

روزنامه‌ «دان‌»، ۲۳ فبروری‌ ۲۰۰۳

بر عهده‌ محققان‌ آزادیخواه‌ و غیر وابسته‌ كشور ماست‌ كه‌ آثار تباهكن‌ «پروژه‌ سایكلـون‌» و آنـچه‌ را احـزاب‌ جنـایتكـار جهـادی‌ بـر سـر مـردم‌ مـا آورده‌ انـد مـورد ارزیـابـی‌ مشـخص‌ قـرار دهنـد.

آخرین مطالب