مناسبات‌ كمپ‌ ربانی‌ با اسراییل‌ و مصر و هندوستان

داكتر عبداله ‌شینواری‌ در «فرنتیرپست‌» (۱۰ جون‌ ۹۴) طی‌ مقاله‌ای‌ مینویسد: «كمپ‌ ربانی‌ ـ مسعود خود را در نقش‌ بچه‌ سقا می‌بیند و در عین‌ حال‌ به‌ حكمتیار نقش‌ نادرشاه‌ را قایل‌ است‌. همچنان‌ طرفداران‌ ربانی‌ برآنند كه‌ چون‌ حكومت‌ آنان‌ نخستین‌ حكومت‌ تاجیك‌ بوده‌ و كابل‌ را با زور تصرف‌ كرده‌اند، پس‌ به‌ نفع‌ هیچ‌ پشتونی‌ از آن‌ نخواهند گذشت‌... ایران‌ و تاجیكستان‌ مخصوصاً از باقیماندن‌ ربانی‌ بر قدرت‌ پشتیبانی‌ میكنند. علاوه‌ بر این‌، كمپ‌ ربانی‌ توانسته‌ با هندوستان‌، اسرائیل‌ و مصر دوستی‌ ایجاد كند.»

آخرین مطالب