میرویس یاسینی جنایتکار همدست برادرش، حضرت‌علی

میرویس یاسینی

در ننگرهار مردم گفتند که خشک‌سالی و گرسنگی آنان را به کشت خشخاش وا می‌دارد. یکی از آنان می‌گوید: «کار قاچاق در دست حضرت‌علی است.» و ملک عسکرخان توضیح می‌دهد: «در ولسوالی ما هیچ مکتب و شفاخانه‌ای وجود ندارد. ان‌جی‌او‌ها فقط برای خود پول را مصرف می‌کنند وقتی مردم گرسنه باشند مرتکب گناه می‌شوند. اگر تنها گندم بکاریم گرسنه می‌مانیم.»

آنان مدعی اند که میرویس‌ یاسینی رییس ریاست ضد مواد مخدر با حضرت‌علی قرارداد دارد. وقتی کشت درو می‌شود حضرت‌علی از دهقانان می‌خواهد زمین‌ها را آتش بزنند، بعد میرویس‌یاسینی به انگلیس‌ها (که مسئولیت مبارزه علیه تریاک را به عهده دارند)‌می‌گوید که پیشرفت حاصل شده است!

هفته نامه «نیش» چاپ امریکا نوامبر ۲۰۰۴

آخرین مطالب