انتقاد به‌ شیوه‌ جهادی‌ ـ خادی‌ نوین‌

بنابر خبری‌ در «فرنتیرپست‌»، (۱۲ جولای‌ ۲۰۰۰) امانت‌ ننگرهاری‌ یكی‌ از اعضای‌ شورای‌ مركزی‌ گروه‌ جدیدالتأسیس‌ «حزب‌ ملی‌ مبارزین‌ افغانستان‌» اینچنین‌ به‌ «انتقاد» از اسامه‌بن‌لادن‌ پرداخته‌ است‌:

«"اسامه‌ منحیث‌ یك‌ مجاهد باید گام‌هایی‌ برای‌ قطع‌ جنگ‌ و برادركشی‌ در افغانستان‌ بر می‌داشت‌" او همچنین‌ اظهار داشت‌ كه‌: "مردم‌ بیگناه‌ در افغانستان‌ كشته‌ می‌شوند اما اسامه‌بن‌لادن‌ در این‌ مورد سكوت‌ اختیار نموده‌ است‌."»

اما این‌ «انتقاد» نیست‌ آقای‌ امانت‌ننگرهاری‌! این‌ را مردم‌ ما می‌گویند چاپلوسی‌ و تبسم‌ مقابل‌ آن‌ دوست‌ دیرین‌ تمام‌ بنیادگرایان‌ خاین‌ و جانی‌ وطن‌ ما و باداران‌ شان‌؛ این‌ نوع‌ «انتقاد» همان‌ چیزیست‌ كه‌ آدمكشان‌ جهادی‌ و طالبی‌ هر دو خواستار آنند: اول‌ آنان‌ را «مجاهد» به‌ معنای‌ مثبت‌ كلمه‌، بخوان‌ و بعد هرگونه‌ و هر قدر انتقاد بر آنان‌ بالای‌ چشم‌! این‌ همان‌ نوع‌ «انتقاد»هاست‌ كه‌ حتی‌ دلالان‌ قلمی‌ جلادان‌ جهادی‌ و طالبی‌ نظیر داكتراكرم‌عثمان‌ و رهنوردزریاب‌ و نبی‌مصداق‌ و اسحق‌ نگارگر (نرشیر) و... هم‌ از اشاره‌ به‌ آنها بر «رهبران‌» خود دریغ‌ نمی‌ورزند و «رهبران‌» نیز با ناز و كرشمه‌ فراوان‌ آنها را می‌پذیرند و این‌ بازی‌ نفرت‌انگیز بین‌ دو طرف‌ ادامه‌ می‌یابد.

مطمئن‌ باشید آقای‌ امانت‌، شما با «مجاهد» خواندن‌ اسامه‌ و سكوت‌ مرگبار درباره‌ ماموریت‌ جاری‌ او، نه‌ هرگز مخالف‌ بلكه‌ به‌ عنوان‌ عزیز غیربنیادگرای‌ او نشانی‌ می‌شوید؛ شما مخصوصاً محبوب‌او و طالبان‌ می‌شوید كه‌ كارنامه‌اش‌ را نادیده‌ می‌گیرید این‌ كارنامه‌ كه‌ او در خدمت‌ سیا قرار داشت‌؛ كه‌ هزاران‌ مزدور جنگی‌ عرب‌ را در دسترس‌ گلبدین‌ و دیگر جنایتكاران‌ گذاشت‌ تا ضمن‌ كمك‌ به‌ این‌ دژخیمان‌، برخی‌ كشورهای‌ عربی‌ را نیز به‌ بلای‌ زهر خود گرفتار سازند؛ كه‌ صدها ملیون‌ دالر به‌ جیب‌ خاینان‌ جهادی‌ و طالبی‌ سرازیر می‌ساخت‌ (و می‌سازد) تا به‌ قیمت‌ در بند كشیده‌ شدن‌ همه‌ی‌ ملت‌، كشور ما را به‌ صورت‌ جایگاه‌ امنی‌ برای‌ خود و تروریست‌هایش‌ نگهدارد؛ كه‌ چرا افغانستان‌ را به‌ حال‌ خود رها نكرده‌ به‌ كشورش‌ نمی‌رود و پول‌ و ترروریست‌ها و «جهاد»ش‌ را در خدمت‌ مردم‌ زیر ستم‌ خود تمركز نمی‌دهد؛ همچنان‌ شما آقای‌ امانت‌، عزیز اسامه‌ و طالبان‌ می‌شوید، زیرا نمی‌گویید كه‌ اسامه‌ باید بداند كه‌ او كه‌ یار و قیم‌ جنایتكاران‌ بنیادگرا و علاوتاً خسر صاحب‌ ملاعمر خان‌ بوده‌ و هست‌، ابداً نمی‌تواند دوست‌ و مهمان‌ مردم‌ عذابدده‌ی‌ ما به‌ شمار رود؛ كه‌ مردم‌ ما عموماً آنقدر بنده‌ پول‌ و بی‌مناعت‌ و پست‌ نمی‌شوند كه‌ بخاطر پول‌ از هر چیز بگذرند و یاور بی‌ناموسان‌ و تجاوزكاران‌ بر زنان‌ و فرزندان‌ شان‌ را «مهمان‌ عالیقدر» گفته‌ بر فرق‌ سرشان‌ بنشانند؛ زیرا...

آقای‌ امانت‌ننگرهاری‌، تا انتقاد شما بر اسامه‌ و قبل‌ از همه‌ سگان‌ وطنی‌ او ریشه‌ای‌ و آشتی‌ناپذیر ابراز نشده‌ است‌، هویت‌ شما و حزب‌ تان‌ زیر سایه‌ گسترده‌ و ضخیم‌ باندهای‌ جهادی‌ یا طالبی‌ با عناصر پوشالی‌ و خادی‌ گُم‌ خواهد بود.

آخرین مطالب