قتل‌ سه‌ محصل‌ توسط‌ طالبان‌

پشاور ـ فیر یكسرهی‌ (آتش‌ كور) طالبان‌ سه‌ نفر افغان‌ را در شهر جلال‌آباد به‌ قتل‌ رساند. قوماندان‌ طالبان‌ مولوی‌ ایوب‌ مسئول‌ قطعهی‌ منتظرهی‌ شهر، بر سر محصلین‌ پوهنحی‌ طب‌ جلال‌ آباد آتش‌ گشوده‌ و سه‌ نفر آنان‌ را به‌ قتل‌ رساند. یكی‌ از آنان‌ بنام‌ نسیم‌ شناخته‌ شد.

یكی‌ از شاگردان‌ زخمی‌ شده‌ بنام‌ داوود روز سه‌ شنبه‌ بعد از ظهر جهت‌ تداوی‌ به‌ پشاور انتقال‌ داده‌ شد.

محصلین‌ درباره‌ این‌ كه‌ سرمایه‌ی‌ شفاخانه‌ بوسیله‌ی‌ مولوی‌ یوسف‌ مدیر پوهنحی‌ طب‌ جلال‌ آباد، مورد اختلاس‌ قرار گرفته‌ اعتراض‌ می‌نمودند، بعد از اطلاع‌ از اعتراض‌ محصلین‌، مولوی‌ یوسف‌ برادرش‌ مولوی‌ ایوب‌ را درجریان‌ گذاشت‌، كه‌ مولوی‌ ایوب‌ نزد محصلین‌ آمده‌ و كوشش‌ نمود تا آنان‌ را از اعتراض‌ مانع‌ شود. اما بعد از ناكامی‌ در قانع‌ ساختن‌ محصلین‌ خشمگین‌، مولوی‌ ایوب‌ بر محصلین‌ تظاهركننده‌ آتش‌ گشود.

«فرنتیر پست‌»، ۲ دسامبر ۱۹۹۸