نابغـه‌ای در زیر ساطور جلادان بنیادگرا

پسر نابغه افغان در کابل

این عكس كه در روزنامه «فرنتیر پست‌» (۱۴ دسامبر ۱۹۹۵) بچاپ رسیده‌، سیداعظم پسر نابغه ۱۰ ساله افغان را كه شامل پوهنتون طب كابل است با اعضای فامیلش نشان می‌دهد. او در كشور دوزخ شده‌ی ما ناگزیر است برای رفع مشكلات اقتصادی خانواده‌اش بعد از درس به فروش آب بپردازد. این كمترین رنجی است كه نابغه‌ی نوجوان در كشوری ملوث شده از چرك و گند بنیادگرایان باید متحمل شود. اگر او تا حال زنده باشد از كجا معلوم كه روزی هنگام آب فروشی یا در خانه‌ی نیمه ویرانش‌، مغز ممتاز و مغتنمش را راكتی متلاشی نسازد؟

آیا نبوغ سیداعظم آنچنان هست كه تمام هم و غمش را در مبارزه‌ای بی‌امان و سازش ناپذیر علیه جنایتكاران بنیادگرا و صاحبان خارجی آنان تشكیل دهد؟

آخرین مطالب