سازمان ملل‌: میراث جامعه‌ی افغان در معرض تباهی كامل

نماینده‌ی سازمان ملل كه جهت سروی حقوق بشر در افغانستان اعزام گردید به «رنج و غم انسانی به شدت قابل توجهی كه به شكل قتل‌، ناپدید شدن‌ها و تحمیل شرایطی‌ كه ‌باعث ویرانی فزیكی می‌گردد» دست یافته است‌.

Dar-ul-Aman palace in Kabul
قصر دارالامان در اثر سگ جنگی های خاینان جهادی به ویرانه مبدل گردید.

گزارش می‌گوید كه مواد بنیادی حقوق بشر مثل حق زندگی‌، حق آزاد بودن از شكنجه و قساوت یا رفتار توهین‌آمیز، در افغانستان وجود ندارد.

همچنان در گزارش از تخلفات قوانین جنگ و مدنظر نگرفتن ضوابط جهانی بشری و «رفتار وحشیانه‌ای كه علیه غیر نظامیان اعمال می‌گردد» ذكر رفته است‌.

چونگ هیون پیك نماینده خاص سازمان ملل در رابطه با حقوق بشر در افغانستان‌، تبعه كوریای جنوبی كه در سال جاری جای فلیكس هار ماكورای اتریشی را گرفت‌، می‌نویسد: «انتقام‌گیری شخصی در سطح خانواده ها و اقوام‌در اثر جنگ مسلحانه طولانی رو به وخامت گذاشته است‌». پیك تذكرداده است كه جنگ جاری باعث كمبود «شدید» منابع حیاتی مثل آب صحی‌، غذا و حفظ‌الصحه گردیده است‌.

او هشدار داد كه «در نتیجه حاكمیت اوضاع خشن‌، میراث فرهنگی جامعه‌ی افغان در معرض تباهی بیرحمانه‌ای قرار گرفته‌است‌». گزارش سال ۱۹۹۵ در هفته‌های آینده به مطالعه شورای عمومی سازمان ملل خواهد رسید.

«نیوز»، ۹ نوامبر ۱۹۹۵

آخرین مطالب