عفوبين‌الملل‌ از اربابان‌ بنيادگرايان‌ می‌خواهد تا از ارسال‌ اسلحه‌ به‌ افغانستان‌ خودداری‌ كنند‌

پشاور ـ عفوبين‌الملل‌ از مجامع‌ بين‌المللی‌ تقاضا نمود تا نگرانی‌ شان‌ را از امريكا، روسيه‌، پاكستان‌، عربستان‌سعودی‌، انگلستان‌، تاجكستان‌، ازبكستان‌، ايران‌، هند مصر، تركيه‌، ليبی‌ و سودان‌ بخاطر ارسال‌ اسلحه‌ از جانب‌ آنان‌ به‌ افغانستان‌ كه‌ نقض‌ حقوق‌ بشر را در كشور جنگ‌زده‌ وخيم‌تر می‌سازد ابراز نمايند.

اعلاميه‌ی‌ خبری‌ عفوبين‌الملل‌ (شعبه‌ی‌ پاكستان‌)، نگرانی‌اش‌ را از افزايش‌ خطرناك‌ نقض‌ حقوق‌ بشر در افغانستان‌ بيان‌ داشته‌ ادعا می‌كند كه‌ بعضی‌ كشورها به‌ گروه‌های‌ افغان‌ درگير جنگ‌ اسلحه‌ می‌فرستند. عفوبين‌الملل‌ اين‌ كشورها را مسئول‌ تخلفات‌ جاری‌ از حقوق‌ بشر در افغانستان‌ محسوب‌ نمود. عفوبين‌الملل‌ از همه‌ احزاب‌ درگير معضله‌ی‌ افغانستان‌ بشمول‌ مقامات‌ دولت‌ انتقالی‌ و رهبران‌ همه‌ گروه‌های‌ درگير در افغانستان‌ مصرانه‌ تقاضا كرد تا توصيه‌های‌ ذيل‌ را فوراً اجرا نمايند:
- احترام‌ به‌ حقوق‌ بشر و قانون‌ بشردوستانه‌.
- افشای‌ واقعيت‌ در مورد نقض‌ حقوق‌ بشر.
- اجرای‌ كنترل‌ موثر جهت‌ جلوگيری‌ از تخلفات‌.
- خاتمه‌ بخشيدن‌ به‌ كشتارهای‌ خودسرانه‌ و عمدی‌.
- احتراز از شكنجه‌ و بدرفتاری‌ نسبت‌ به‌ زندانيان‌.
- جلوگيری‌ از گروگان‌گيری‌، توقيف‌ زندانيان‌ عقيده‌ای‌ و بازداشت‌ افرادی‌ كه‌ معترف‌ نيستند.
- روشن‌ نمودن‌ سرنوشت‌ زندانيانی‌ كه‌ به‌ جرمی‌ اعتراف‌ نكرده‌اند.
- روشن‌ نمودن‌ سرنوشت‌ زندانيانی‌ كه‌ به‌ جرمی‌ اعتراف‌ نكرده‌اند.

عفوبين‌الملل‌ همچنان‌ از دولت‌هايی‌ كه‌ به‌ هر يك‌ از نيروهای‌ افغانی‌ تجهيزات‌ نظامی‌ و آموزش‌ می‌دهند خواست‌ تا ضمانت‌ نمايند كه‌ اسلحه‌ بخاطر ارتكاب‌ و يا تسهيل‌ تخلفات‌ از حقوق‌ بشر بكار گرفته‌ نمی‌شود و بايد شديداً مراقب‌ وضع‌ باشند. عفوبين‌الملل‌ از سازمان‌ ملل‌ نيز تقاضا بعمل‌ آورد تا مطمئن‌ باشد كه‌ ماموران‌ ويژه‌اش‌ در امور افغانستان‌ در افشای‌ نقض‌ حقوق‌ بشر و بدرفتاری‌ عليه‌ زنان‌ افغان‌، با تمام‌ امكانات‌ بكوشند.

عفوبين‌الملل‌ از اعضای‌ سازمان‌ كنفرانس‌ اسلامی‌ نيز تقاضا نمود تا وضعيت‌ حقوق‌ بشر در افغانستان‌ را محكوم‌ كرده‌ و در جهت‌ خاتمه‌ بخشيدن‌ به‌ آن‌ فعالانه‌ سعی‌ بخرج‌ دهد.

(«فرنتيرپست‌»، ۷ جنوری‌ ۱۹۹۶)


آخرین مطالب