اربابان‌ و مزدوران‌

در اواخر فبروری‌ امسال‌ سیميناری‌ تحت‌ عنوان‌ «پروسه‌ صلح‌ در افغانستان‌» توسط‌ سازمان‌ پژوهشی‌ مربوط‌ جنرال‌ اسلم ‌بيگ‌ و «بنياد هانش‌ سيدل‌» آلمانی‌ برگزار شده‌ بود كه‌ روزنامه‌ «فرنتيرپست‌» مورخ‌ ۲۷ فبروری‌ راجع‌ به‌ آن‌ نوشت‌:
«درباره‌ عامل‌ طالبان‌ در بحران‌ افغانستان‌ شركت‌ كنندگان‌ سیمينار اتفاق‌ نظر داشتند كه‌ طالبان‌ افراطيونی‌ اند با آگاهی‌ ناچيزی‌ از شريعت‌ كه‌ می‌خواهند خود را بر مردم‌ افغانستان‌ تحميل‌ كنند. جنرال‌ متقاعد كمال‌ متين‌الدين‌ با نقل‌ قول‌ از قاضی‌حسين ‌احمد متذكر شد: "آنان‌ قابليت‌ طالبان‌ را نسبت‌ به‌ تفسير شريعت‌ با توجه‌ به‌ اهداف‌ متضمن‌ پيشرفت‌ و شكوفايی‌ در كشور مسلمان‌ به‌ ديده‌ ترديد می‌نگرند... بيانيه‌های‌ رهبران‌ طالبان‌ و اعمالی‌ كه‌ در مناطق‌ تحت‌ كنترول‌ شان‌ انجام‌ داده‌اند، آنان‌ را در زمره‌ افراطيون‌ قرار می‌دهد." جنرال‌ مذكور از نتايج‌ منفی‌ ظهور طالبان‌ به‌ پاكستان‌ هشدار داد كه‌ "هيجان‌ مذهبی‌ آنان‌ (طالبان‌) پاكستان‌ را در خواهد نورديد."

جنرال‌ سابق‌ ميرزا اسلم‌ بيگ‌ با اشاره‌ به‌ منشا طالبان‌ گفت‌ كه‌ در اوايل‌ سال‌های‌ ۸۰ وقتی‌ ولايت‌ كنر آزاد شد، سلسله‌ای‌ از مدرسه‌ها به‌ كمك‌ عربستان‌ و امريكا برای‌ كودكان‌ يتيم‌ و معيوب‌ تاسيس‌ گرديد. او يادآور شد كه‌ در ۱۹۸۶ ـ ۱۹۸۴، تصميم‌ گرفته‌ شد بين‌ افغانستان‌ سوسياليستی‌ و پاكستان‌ حايلی‌ به‌ ميان‌ آيد بناً دومين‌ بار سلسله‌ای‌ از مدارس‌ مذكور در مرزهای‌ صوبه‌ سرحد ايجاد گرديد كه‌ معلمانش‌ هم‌ از عربستان‌ آمده‌ بودند.»

آخرین مطالب