گلبدين‌ احمد شاه ‌ابدالی‌ يا شاه‌ شجاع‌ آستانه‌ی‌ قرن‌ بيست ‌و يكم‌؟

‌ دوستان‌ ارجمند، صحتمندی‌ و كاميابی‌ شما را آرزو می‌كنم‌. ديدن‌ خبری‌ در روزنامه‌ «مسلم‌»، ۳۰ جنوری‌ ۱۹۹۶ داير بر اينكه‌ گلبدين‌ حمله‌ راكتی‌ هند را به‌ منطقه‌ای‌ در آزاد كشيمر، شديداً محكوم‌ كرده‌(!) و آن‌ را عملی‌ وحشيانه‌ای‌ از طرف‌ عساكر هندی‌ خوانده‌ است‌(!)، موجب‌ شد تا مطلبی‌ را نوشته‌ و برای‌ تان‌ بفرستم‌. ص‌. رحيم‌ ـ پشاور


گلبدين‌ احمد شاه ‌ابدالی‌
يا شاه‌ شجاع‌ آستانه‌ی‌ قرن‌ بيست ‌و يكم‌؟


يكی‌ از كارهايی‌ كه‌ گلبدين‌ تروريست‌ و «صدراعظم‌» در هيچ‌ حال‌ و احوالی‌ آن‌ را از ياد نمی‌برد عبارتست‌ از انتشار پيام‌های‌ تسليت‌ و تبريكی‌ وغيره‌ به‌ دولت‌ پاكستان‌ كه‌ در آنها به‌ «دفاع‌» از كشمير و محكوميت‌ هند می‌پردازد.

او به‌ سلسله‌ همين‌ پيام‌های‌ «صدراعظم‌» گونه‌، در جولای‌ ۱۹۹۶ گفت‌: «ما به‌ حكومت‌ و ملت‌ پاكستان‌ اطمينان‌ می‌دهيم‌ كه‌ آنها در هيچ‌ چلنجی‌ از سوی‌ هند تنها نخواهند بود. هند بايد از سرنوشت‌ اتحاد شوروی‌ سابق‌ درس‌ بگيرد.»

حالا سوال‌ از اين‌ «بزرگ‌ جهاد»(۱) و «صدراعظم‌» تيزاب‌پاش‌ اينست‌ كه‌ وقتی‌ او عندالموقع‌ بخواهد به‌ كمك‌ پاكستان‌ بشتابد، كار «چلنج‌» از سوی‌ «برادران‌» طالبی‌ و «برادران‌» جمعيت‌ اسلامی‌ «استاد» را به‌ كی‌ واگذار خواهد كرد؟ ديگر اينكه‌ وقتی‌ لشكر «چند ده‌هزاری‌» ايشان‌ توسط‌ جمعيت‌ «استاد» (كه‌ بجای‌ هلال‌ و ستاره‌، اكنون‌ خال‌ هندويش‌ را در پيشانی‌ دارد) تار و مار شده‌ و «صدارت‌»اش‌ در سروبی‌ محصور مانده‌، با اردوی‌ بادارش‌ (هند) چگونه‌ مصاف‌ خواهد بود؟ فكر می‌كنم‌ اين‌ «قيادی‌» احمق‌ نمی‌داند كه‌ ما در آخرين‌ سال‌های‌ قرن‌ بيست‌ بسر می‌بريم‌ و نه‌ قرن‌ ۱۸ و تجاوزات‌ احمدشاه‌ابدالی‌ به‌ هند. وانگهی‌ او برای‌ هند، احمدشاه‌ نه‌ بلكه‌ يكی‌ از چند شاه‌شجاع‌ بدنام‌ و حقير بشمار می‌رود.

و نكته‌ اخير: اينكه‌ هند از سرنوشت‌ شوروی‌ سابق‌ آموخته‌ يا نه‌ معلوم‌ نيست‌. ولی‌ بدون‌ ترديد تمام‌ ملل‌ و سازمان‌های‌ آزاديخواه‌ در كشورهای‌ مسلمان‌ از آنچه‌ باند خاين‌ گلبدين‌ و باندهای‌ «برادر» بر سر افغانستان‌ و مردمش‌ آورده‌اند، تا هفت‌ پشت‌ خود درس‌ گرفته‌اند.


پايگاه‌های‌ گلبدين‌ لانه‌ آموزش‌ تروريستان‌ پاكستانی‌

حدود ۱۰۷ پاكستانی‌ كه‌ در ولسوالی‌ خوست‌ افغانستان‌ تعليمات‌ نظامی‌ ديده‌اند، در حاليكه‌ بعد از تسخير پايگاه‌ها توسط‌ طالبان‌ زمانيكه‌ قصد برگشت‌ به‌ پاكستان‌ را داشتند، در مرز دستگير شدند.

منابع‌ آگاه‌ به‌ روزنامه‌ «نيوز» گفتند كه‌ ۵ عدد بمب‌ دستی‌، ۳۸ نقشه‌ و يك‌ قطب‌نما از نزد آنان‌ بدست‌ آمد.

منابع‌ افغان‌ اظهار داشتند كه‌ پايگاه‌های‌ مذكور در اواخر ۱۹۸۰ توسط‌ حزب‌ اسلامی‌ گلبدين‌حكمتيار تاسيس‌ گرديده‌ بود.

منابع‌ طالبان‌ اظهار داشتند كه‌ قومندان‌ كمپ‌ موسوم‌ به‌ خالدفاروقی‌ را كه‌ گفته‌ می‌شود پاكستانی‌ است‌ توقيف‌ كردند.

قبلاً نيز ۳۳ پاكستانی‌ كه‌ در يكی‌ از آن‌ دو پايگاه‌ تعليمات‌ می‌ديدند، در مرز افغانستان‌ ـ پاكستان‌ دستگير بودند.

«نيوز»، ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۶


مزدوران‌ پاكستانی‌ در خدمت‌ «طلبای‌ كرام‌»

روز شنبه‌ محصلان‌ پاكستانی‌ كه‌ به‌ مثابه‌ نيروی‌ تقويتی‌ جنبش‌ طالبان‌ در جنگ‌ عليه‌ دولت‌ كابل‌، در چندين‌ موتر «پيك‌اپ‌» به‌ طرف‌ خوست‌ در افغانستان‌ رسانيده‌ شدند.

اين‌ اولين‌ بار بود كه‌ شاگردان‌ «جامعه‌ نظاميه‌»، «منبع‌ علوم‌» و ساير مدارس‌ دينی‌ وزيرستان‌ شمالی‌ و جنوبی‌ از طرف‌ والدين‌ شان‌ اجازه‌ يافتند تا در كنار طالبان‌ بجنگند.

طلبه‌ مدارس‌ دينی‌ و فعالان‌ احزاب‌ سياسی‌ ـ مذهبی‌ پاكستان‌ كه‌ در جنگ‌ عليه‌ نيروهای‌ روس‌ نقش‌ فعالی‌ داشتند، اكنون‌ هم‌ در جنگ‌های‌ گروهی‌ ميان‌ مجاهدين‌ دخيل‌ اند.

«نيوز»، ۲ سپتامبر ۱۹۹۶
یادداشت :

(۱)در «شهادت» ١٢ثور١٣٧۴، قلمزنکی زبون و چتلی خوار مینویسد: «بزرگان مختلف جهاد باید بداند که...»

آخرین مطالب