حضور افغانان‌ در بين‌ اعتراض‌كنندگان‌ جماعت‌ اسلامی‌ پاكستان‌

در گردهمايی‌ اعتراض‌كنندگان‌ جماعت‌ اسلامی‌ كه‌ عمدتاً از جوانان‌ نقابدار تشكيل‌ گرديده‌ بود تعداد كثيری‌ از افغانان‌ شركت‌ داشتند.

وقتی‌ از يك‌ گروه‌ پسران‌ افغان‌ در مورد هويت‌ شان‌ پرسيده‌ شد، جواب‌ بسيار ساده‌ بود. يك‌ پسر ريشو كه‌ رويش‌ را با پارچه‌ سبز رنگ‌ پوشانده‌ بود گفت‌:
«يكهزار نفر، از كراچی‌ آمده‌ايم‌ و همانطوريكه‌ در افغانستان‌ جنگيديم‌ هر جايی‌ كه‌ ارزش‌های‌ اسلامی‌ نقض‌ گردد، خواهيم‌ رفت‌.»

تظاهركنندگان‌ جماعت‌ اسلامی‌ كه‌ به‌ روز دوشنبه‌ در اسلام‌آباد تجمع‌ كرده‌ بودند اكثراً متشكل‌ از جوانان‌ نقابداری‌ كه‌ اغلب‌ آنان‌ افغان‌ بودند تشكيل‌ می‌گرديد.

«مسلم‌»، ۲۶ جون‌ ۱۹۹۶

آخرین مطالب