سرقت‌ هفتادهزار دالر از دفتر سازمان‌ ملل‌متحد در كابل‌

ماموران‌ سازمان‌ ملل‌ بروز چهار شنبه‌ گفتند كه‌ مبلغ‌ ۷۰هزار دالر از دفتر كميساريای‌ عالی‌ سازمان‌ ملل‌ برای‌ مهاجران‌ دزديده‌ شده‌ است‌.

تيری‌پينفزنر رئيس‌ دفتر UNHCR گفت‌ كه‌ دو تن‌ از كارمندان‌ آن‌ موسسه‌ و ۱۳ افغان‌ ديگر در رابطه‌ با سرقتی‌ كه‌ ماه‌ گذشته‌ رخ‌ داده‌ دستگير شده‌اند. او گفت‌: «اين‌ سرقت‌ احتمالاً چندين‌ پروگرام‌ امدادی‌ نمايندگی‌ را كه‌ باكمبود مالی‌ مواجه‌ است‌ فلج‌ خواهد كرد.»

پينفزنر ضمن‌ تاكيد بر تحقيقات‌ و عمل‌ قاطع‌ عليه‌ مجرمين‌ بوسيله‌ مقامات‌ افزود كه‌ دزدان‌ از يكی‌ از فقيرترين‌ ملل‌ جهان‌ دزديده‌اند.

«فرنتيرپست‌»، ۲۰ جون‌ ۱۹۹۶

ولی‌ آقای‌ پينفزنر نمی‌داند كه‌ وقتی‌ رهزنان‌ و خيانتكاران‌ حاكم‌ از ربودن‌ عفت‌ و ناموس‌ مردم‌ ما دستبردار نباشند دزديدن‌ پول‌ برای‌ شان‌ امری‌ عادی‌ می‌باشد. او در عالم‌ بی‌خبری‌ از ماهيت‌ جنايتكاران‌ مسلط‌ در كشور، توقع‌ دارد تا در گرفتاری‌ دزدان‌ «قاطع‌» باشند!

آخرین مطالب