پيروزی‌ پولن‌ديوی‌ در انتخابات‌


‌ پولن‌ديوی با یکی از محافظانش در جریان مبارزه ‌انتخاباتی‌

بر اساس‌ خبرگزاری‌ فرانسه‌ (۱۱ می‌ ۱۹۹۶) در انتخابات‌ اخير هندوستان‌ پولن‌ديوی‌ كه‌ به‌ «ملكه‌ ياغی‌» مشهور است‌ توانست‌ از حوزه‌ انتخاباتی‌ ميرزاپور، جنوب‌ ايالت‌ اترپرديش‌ هند به‌ حيث‌ كانديدای‌ حزب‌ سوسياليست‌ چوكی‌ پارلمان‌ را اشغال‌ نمايد.

ديوی‌ كه‌ در يك‌ خانواده‌ تهيدست‌ قايقران‌ متولد شده‌ در سن‌ ۱۱ سالگی‌ به‌ عقد مردی‌ درآمد كه‌ ۲۰ سال‌ از او بزرگتر بود. وی‌ چند ماه‌ بعد از خانه‌ شوهرش‌ فرار نموده‌ سپس‌ بوسيله‌ اوباشانی‌ ربوده‌ شد. آنان‌ وی‌ را در خانه‌ای‌ محبوس‌ نموده‌ شبانه‌ روز مورد تجاوز جمعی‌ قرار می‌دادند. پولن‌ بعد از سه‌ هفته‌ فرار نموده‌ در فبروری‌ ۱۹۸۱ به‌ سركردگی‌ باند خودش‌ به‌ قريه‌ «بيمای‌» بازگشت‌ و ۲۲ مرد آن‌ قريه‌ را به‌ انتقام‌ از تجاوز جمعی‌ سر به‌ نيست‌ نمود و بعد در فبروری‌ ۱۹۸۳ خود را تسليم‌ پليس‌ كرده‌ يازده‌ سال‌ را در زندان‌ گذراند. وی‌ در فبروری‌ ۱۹۹۴ از زندان‌ رها شده‌ و با «اميدسنگ‌» از فعالين‌ حزب‌ ناسيوناليست‌ ازدواج‌ نمود. پولن‌ديوی‌ در انتخابات‌ اخير به‌ طرفداری‌ از طبقات‌ محكوم‌ به‌ مبارزه‌ انتخاباتی‌ پرداخت‌ و وعده‌ داده‌ كه‌ از اين‌ طريق‌ برای‌ رفاه‌ و بهبود وضع‌ زندگانی‌ آنان‌ تلاش‌ خواهد كرد.

ديوی‌ كه‌ خود رنج‌ و درد توده‌های‌ محكوم‌ هند و مشكلات‌ و ستم‌هايی‌ را كه‌ بر آنان‌ روا داشته‌ می‌شود با گوشت‌ و پوست‌ احساس‌ كرده‌، از بين‌ آنان‌ برخاسته‌ و بخاطر مقاومت‌ و روحيه‌ ستيزه‌جويی‌اش‌ مورد حمايت‌ و توجه‌ توده‌ها قرار گرفته‌، در عمل‌ درخواهد يافت‌ كه‌ رفع‌ اين‌ درد و ستم‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ از طريق‌ پارلمانی‌ كه‌ در آن‌ مرتجعترين‌ و ستمكارترين‌ فيودال‌ها و سرمايه‌داران‌ لانه‌ گزيده‌ و به‌ مكيدن‌ شيره‌ جان‌ بی‌نوايان‌ هند مشغول‌ اند، ممكن‌ نيست‌.

آخرین مطالب