كی‌ جنرال‌ كتوازی‌ را كشت‌؟

دگروال‌ میر اكبر انصاری‌ تعلیم‌ یافته‌ی‌ كی‌ جی‌ بی‌ كه‌ توسط‌ شعبه‌ تحقیقات‌ جرایم‌ (CID) پشاور دستگیر شد، اعتراف‌ نمود كه‌ او طراح‌ نقشه‌ ترور جنرال‌ عبدالحكیم‌ كتوازی‌ بود كه‌ بدست‌ فرید كه‌ اكنون‌ در اردوی‌ افغانستان‌ به‌ حیث‌ تورن‌ ایفای‌ وظیفه‌ می‌كند، عملی‌ شد. او اعتراف‌ كرد كه‌ صدهزار دالر را برای‌ این‌ منظور دریافت‌ داشته‌ است‌. فرید در مخفی‌گاه‌ خود در منزل‌ بركت‌شاه‌ واقع‌ در آچاركلی‌ در كوهات‌ رود پشاور، زندگی‌ می‌كرد.

یك‌ منبع‌ پلیس‌ ابراز داشت‌ كه‌ انصاری‌ و بركت ‌شاه‌ ضمن‌ معامله‌ای‌ با دولت‌ كابل‌ قصد داشتند تا غیر از ربودن‌ یك‌ طیاره‌، برخی‌ از مقامات‌ و سیاستمداران‌ بلند پایه‌ را در مقابل‌ دریافت‌ پولهای‌ كلان‌، به‌ قتل‌ برسانند.

«فرنیترپست‌»، ۲۳ جنوری‌ ۱۹۹۶

آخرین مطالب