تنها ۶۴/۳% از ۵۰۰۰ هموطن ما «پروفیسر» صاحب را جدی میگیرند

ماهنامه ی «دیپلومات» چاپ پشاور با پرسش از بیش از ۵۰۰۰ افغان مقیم پشاور و حومه سروی ای انجام داده با این نتایج:

۶۹/۵۳% مجاهدین و کشور های منطقه را مسئول جنگ و نابودی در افغانستان قلمداد میکنند. ۶۵/۱۳% فقط مجاهدینش را ۱۹/۸% سایر کشور های منطقه را مسئول میدانند. ۴/۶۴% نقش ملل متحد را قاطعانه رد میکنند.

در پاسخ به این سوال که «کی صلح را در افغانستان تضمین میتواند؟» تنها ۶۴/۳% اعتماد شان را به دولت ربانی ابراز داشته اند. ۱۹/۸% ملل متحد و ۲۸/۷% طالبان را قادر به تضمین صلح در افغانستان میدانند.

آخرین مطالب