گلبدین‌ گفت‌: «تا ۲۵ سال‌ دیگر هم‌ می‌توانم‌ بجنگم‌»

«فرنتیرپست‌»، ۲۳ جون‌ ۱۹۹۴

و مردم‌ ما می‌گویند:

نه‌، «صدراعظم‌ صاحب‌» میهنفروش‌، اگر فقط‌ ۵ سال‌ دیگر هم‌ فرصت‌ داشته‌ باشی‌ بجنگی‌، سرانجام‌ گلوله‌ای‌ مغز خودت‌ را نیز منفجر خواهد كرد و هوس‌ سیری‌ناپذیر جنگ‌ های‌ خاینانه‌ را با خود به‌ گور خواهی‌ برد.

برهان‌الدین‌ ربانی‌ گفت‌: «تنها با مرگ‌ خود كابل‌ را ترك‌ می‌توانم‌»

و مردم‌ ما می‌گویند:

آری‌، آقای‌ «پرزیدنت‌» جهادی‌، تو به‌ عشق‌ «امارت‌» كابل‌ رسیدی‌، ولی‌ امید هرگز از كابل‌ فرار نتوانی‌ كه‌ روزی‌ نه‌ چندان‌ دور، تنت‌ در پای‌ همان‌ عشق‌ پرخون‌ و خیانت‌، با دست‌ توانای‌ مردم‌ برسر دار آویزان‌ شدنی‌ است‌.

آخرین مطالب