بنيادگرايان‌ وطنی در حاليكه‌ خود را بدذات‌ تر از هيتلر میدانند، بنيادگرايان‌ هندو خواستار يك‌ هيتلر اند‌

بنيادگرايان‌ وطنی در جنايتكاری و خيانت‌ و تخريب‌ و رذالت‌ به‌ هيچ‌ همتای شان‌ در تاريخ‌ تن‌ نمیدهند و از آنجمله‌ آدلف‌ هيتلر را هم‌ كه‌ جهانی را به‌ خاك‌ و خون‌ كشاند در مقايسه‌ با بدذاتی خود به‌ هيچ‌ میگيرند. اما بنيادگرايان‌ هندو كه‌ هنوز به‌ قدرت‌ زيادی دست‌ نيافته‌ اند و هيستری شان‌ برضد مسلمانان‌ هند در چند شهر محدود است‌، به‌ اساس‌ گزارش‌ فرانسپرس‌ («فرنتيرپست‌»، ۳۰ می ۱٩٩۵) اخيراً به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيده‌ اند كه‌ هند به‌ يك‌ هيتلر ضرورت‌ دارد.

رهبر حزب‌ دست‌ راستی «شيوسينا» آقای بال‌ تاكری كسی كه‌ متهم‌ به‌ تخريب‌ بابری مسجد و برانگيختن‌ شورش‌ ضد مسلمانان‌ در بمبئی است‌، به‌ خبرنگاران‌ گفت‌: «نراسيمارائو بیكفايت‌ است‌ و جايش‌ را بايد آدمـی چون‌ هيتلر بگيرد.» او درباره‌ كتابی راجع‌ به‌ هيتلر سخن‌ میگفت‌ كه‌ در آن‌ به‌ دشمنی هيتلر با دموكراسی و كليسا و به‌ نقش‌ وی بمثابه‌ يك‌ ديكتاتور و جنگ‌افروزی كه‌ ميليونها نفر را به‌ نيستی كشاند، تأكيد نمیشود. تاكری افزود: «هيتلر قصد داشت‌ فساد را از آلمان‌ ريشه‌كن‌ سازد و زندگيش‌ را با اين‌ آرمان‌ بسر آورد... من‌ ۵۰۰ نسخه‌ از اين‌ كتاب‌ را خريده‌ و آنها را رايگان‌ بين‌ مردم‌ توزيع‌ خواهم‌ كرد تا بدانند كه‌ هيتلر چگونه‌ انسانی بود. اين‌ كتاب‌ به‌ انگليسی هم‌ ترجمه‌ شود.»

آخرین مطالب