گزارش‌ تكان‌دهنده‌ «كوفی‌ عنان‌» از وضعیت‌ اسفبار افغانستان

سرمنشی‌ سازمان‌ ملل‌، شهر كابل‌ پایتخت‌ افغانستان‌ را چهار سال‌ پس‌ ازتصرف‌ آن‌ توسط‌ گروه‌ طالبان‌ به‌ یك‌ شهر بمباران‌شده‌ درجنگ‌ دوم‌ جهانی‌تشبیه‌ كرد.

كوفی‌عنان‌ روز سه‌ شنبه‌ در گزارش‌ خود به‌ شورای‌ امنیت‌ سازمان‌ ملل‌درباره‌ اوضاع‌ افغانستان‌ نوشت‌: «در افغانستان‌ میلیاردها دالر برای‌ جنگ‌های‌ پیاپی‌ صرف‌ شده‌، منابع‌ كشور تحلیل‌ رفته‌ و نیروی‌ انسانی‌ روشنفكر و تحصیل‌ كرده‌ به‌ كشورهای‌ خارجی‌ پناهنده‌ شده‌اند، شالوده‌ سیاسی‌ كشور از هم‌ پاشیده‌ و توسعه‌ انسانی‌ در این‌ كشور در پائین‌ترین‌ سطح‌ در جهان‌ قرار دارد.»

سرمنشی‌ سازمان‌ ملل‌ درباره‌ گروه‌های‌ متخاصم‌ در افغانستان‌ اظهار داشته‌ بین‌ دوجناح‌ در گیر عدم‌ اعتماد عمیقی حكمفرماست‌. برنامه‌ مبادله‌ اسرا كه‌ در جده‌ درباره‌ آن‌ توافق‌ شد هنوزبه‌ مرحله‌ اجرا گذاشته‌ نشده‌ است‌.

عنان‌ از نقض‌ آشكار حقوق‌ بشر در افغانستان‌ كماكان‌ گزارش‌ داده‌ و هر یك‌ از طرفین‌ متخاصم‌ به‌ امید پیروزی‌ و از میدان‌ به‌ در كردن‌ حریف‌ به‌ نبرد ادامه‌ می‌دهد.

او از تشكیل‌ «لویه‌ جرگه‌» در افغانستان‌ و گفتگوهای‌ صلح‌ بین‌ جناح‌های‌ متخاصم‌ در افغانستان‌ حمایت‌ كرد و گفت‌ این‌ اقدام‌ باید مورد حمایت‌ جهانی‌ قرار گیرد.

وی‌ گفت‌: «متأسفانه‌ شواهد نشان‌ می‌دهد طرفین‌ درگیر علیرغم‌ درخواست‌های‌ جامعه‌ جهانی‌ از جمله‌ شورای‌ امنیت‌ سازمان‌ ملل‌، خود رابرای‌ برخورد در آینده‌ نزدیك‌ آماده‌ می‌كنند.

آخرین مطالب