تظـاهرات خـونیـن مـردم تـالقان و كنـدز علیـه «دولـت‌» ربـانی و مسعـود

به تاریخ ٩ دلو ١۳۷۴ در تالقان چندین دكان همزمان توسط جهادیهای مستقر در آنجا چور گردید، فردای آنروز (١۰ دلو) تمام دكانداران معترض شهر، دستجمعی بطرف ولایت راهپیمایی می‌كنند. در جریان راهپیمایی اهالی خشمگین شهر با آنان پیوسته به ولایت حمله می‌برند. شیشه‌ها و پنجره‌های ولایت را با سنگ و چوب می‌شكنند و شعار های مرگ بر ربانی‌، مرگ بر مسعود و مرده باد دولت اسلامی را سر می‌دهند. والی از ترس در شعبه خویش پنهان شده و محافظانش فیرهای هوایی می‌كنند. بعداً تظاهركنندگان به طرف بانك تخار حركت كرده به آن هجوم می‌آورند اما با مقاومت محافظین مواجه می‌شوند. قوای مسلح «دولت‌» مردم را به محاصره كشیده و تیراندازی می‌كنند. تعدادی از اعتصاب كنندگان مسلح نیز فیر می‌نمایند كه در این جریان چندین نفر كشته و زخمی می‌شوند. بالاخره تفنگداران جهادی موفق می‌شوند مردم را پراكنده نمایند.

متعاقب آن افراد امنیتی عده‌ای از دكانداران را حبس كرده مورد لت‌وكوب قرار می‌دهند و این گرفتاری‌ها چندین روز ادامه می‌یابد. چگونگی و جریان این تظاهرات نه در مطبوعات جهادی و نه در مطبوعات خارجی هیچگاه انعكاس نیافت‌.

در شهر كندز نیز دكانداران و مردم عادی شهر به علت غارت چندین دكان توسط جهادیها در روزهای عید رمضان‌، دست به اعتصاب زدند. آنان نزد والی كندز رفته و از وی خواستند تا به مسایل امنیتی شهر توجه كند. اما «والی صاحب‌» در پاسخ گفته بود: «امنیت خود تان مربوط به خود تان است و به ما هیچگونه ربطی ندارد.»! مردم به خشم آمده و دست به اعتصاب عمومی می‌زنند كه آهسته آهسته شكل تظاهرات را به خود می‌گیرد ولی سرانجام تظاهرات مردم كندز نیز توسط جهادی‌ها سركوب می‌گردد.

تظاهرات ولایات تخار و كندز جهادی‌های مستقر در این شهرها را بشدت دستپاچه می‌سازد و شخص مسعود به تاریخ 5 حوت 1374 برای حل مسئله به ولایت تخار می‌آید. طیاره وی در قریه كوهستانی خطایان تالقان فرود آمده و یك روز بعد با حواریونش به مركز تخار می‌آید. زمانیكه از موتر پایین می‌شود یكی از جهادی‌ها نعره تكبیر می‌گوید لیكن هیچكس وی را همراهی نمی‌كند. مردم شهر به آمدن مسعود اهمیت قایل نشده به استقبال وی نمی‌آیند.

در سالون ولایت كه تمام قومندانان تخار و كندز جمع شده بودند مسعود گفت‌: «قومندانان‌! می‌دانید كه اولین بار رژیم تره‌كی در همین ولایت سقوط كرد و روسها نیز قبل از اخراجشان در این منطقه سرنگون شدند. اگر شما توجه نداشته باشید، سقوط دولت اسلامی را هم در همینجا پیش بینی می‌كنم‌.»

بعداً افزود «ما پیروز می‌شویم زیرا كشورهای منطقه مثل هند، چین و اروپا و حتی روسیه پشتیبانی خویشرا از ما اعلام نموده‌اند. تمام نیروهای جهادی از جمله گلبدین همراه ماست‌. تنها دوستم و طالبان آنهم به تحریك پاكستان و امریكا در مقابل ما ایستاده‌اند كه به زودی سرنگون خواهند شد. پاكستان و امریكا در این زمینه بیچاره شده و می‌شوند.»

آخرین مطالب