۱۷ اسد ۱۳۸۶ – ۸ اگست ۲۰۰۷
Payam-e-Zanجمعیت انقلابی زنان افغانستان (راوا) منتشر کرد

اسنادی از سالهای خون و خیانت جهادی


این کتاب تقدیم می‌شود به خانواده‌ها و وابستگان تمامی قربانیان سال‌های امارت خون و خیانت و بی‌ناموسی که امیدواریم زخم ناسور قلب شان از شهادت و مورد تجاوز قرار گرفتن دلبندان و برباد رفتن هستی شان، آنان را از تلاش برای محاکمه و مجازات سیاف، ربانی، گلبدین، قانونی، خلیلی، فهیم، چکری، انوری، دوستم، محقق، داکتر عبداله و جمیع جنایت‌سالاران خاین لحظه‌ای آرام نگذارد.

جلد کتاب

کتابی در ۳۶۸ صفحه حاوی اسناد، مدارک و تصاویری از سال‌های امارت خونبار تنظیم های جهادی (اپریل۱۹۹۲ ـ سپتامبر۱۹۹۶)

این کتاب را در بدل قیمت و هزینه پستی آن سفارش دهید و در پخش وسیع آن ما را یاری رسانید. قیمت فی نسخه به احتساب مصارف پستی برای افغانستان، ایران و پاکستان ۱۶۰ افغانی برای سایر کشور ها معادل ۱۸ دالر امریکایی.

برای دریافت آن لطفا آدرس پستی تانرا برای ما ایمیل كنید و تعداد مورد نیاز تانرا بنویسید. پول آنرا از طریق چك یا منی آردر به نام SEE/Afghan Women's Mission به آدرس ذیل ارسال كنید:

The Afghan Women's Mission
P.O. Box 40846
Pasadena, CA 91114-7846
USA

برای چگونگی ارسال پول در افغانستان و پاکستان از طریق ایمیل معلومات حاصل کنید.

در کابل از آدرس ذیل آنرا خریداری کنید:

کتابفروشی شاه محمد
چهار راهی صدارت


اين کتاب منحيث يك سند جاودان در تاريخ کشور، دورۀ وحشت چهار سالۀ حيوان صفتان و درنده خويان را با دقت و تفصيل مورد تحقيق قرار ميدهد. اين کتاب قاتلان و دزدان ناموس ملت افغان و ويرانگران کشور را به محاکمه می‌کشاند و پرده از شنيع ترين اعمال ضد بشری اهريمنان دين فروش برميدارد. اگر افغانی از کمترين وجدان بشری برخوردار باشد، بعد از ملاحظۀ اين کتاب جانسوز بر کليه حيوان صفتان (سياف، ربانی، گلبدين، دوستم، احمدشاه مسعود، قسيم فهيم، خليلی، قانونی، مزاری، محقق، انوری، چكری، داکتر عبدالله و صد های ديگر) لعنت می‌فرستد و به پيروان و حاميان اين بی‌ناموسان و مزدوران اجانب نفرين می‌نمايد.
داکتر میرعبدالرحیم عزیز