با ما تماس بگیرید و همکاری کنید


آدرس پستی
آدرس برای ارسال کمکی های نقدی

RAWA
P.O.Box 374
Quetta
Pakistan

The Afghan Women's Mission
P.O. Box 40846
Pasadena, CA 91114-7846
USA

چک یا منی آردری که به این آدرس میفرستید باید به نام
SEE/Afghan Women's Mission
باشند. تمامی کمکهای نقدی به «راوا» انتقال می‌یابند.

شیوه های ارسال وجوه نقدی به «جمعیت انقلابی زنان افغانستان»

سایت رسمی سازمان ما
http://www.rawa.org


برای ارسال ایمل به فارسی اینجا را كلیك كنید

© Revolutionary Association of the Women of Afghanistan (RAWA) 1997-

صفحه ورودی «پیام زن»