جدی ۱۳۹۳ – دسمبر ۲۰۱٤
Payam-e-Zanشماره ٧٠ مجله «پیام زن»


روی جلد این نشریه

شماره مسلسل ٧٠ «پیام زن» بعد از تاخیر نسبتاً طولانی در ١٠٨ صفحه در دسامبر ٢٠١٤ از چاپ بیرون شد. نسخه پی.دی.ایف آنرا از اینجا دونلود کنید، و یا نسخه چاپی آن را در بدل قیمت و هزینه پستی آن سفارش داده در پخش وسیع آن ما را یاری رسانید.

قیمت فی نسخه به احتساب مصارف پستی برای افغانستان، ایران و پاکستان ۱۶۰ افغانی برای سایر کشور ها معادل ۱۸ دالر امریکایی.

برای دریافت آن لطفا آدرس پستی تانرا برای ما ایمیل كنید و تعداد مورد نیاز تانرا بنویسید. پول آنرا از طریق چك یا منی آردر به نام SEE/Afghan Women's Mission به آدرس ذیل ارسال كنید:

The Afghan Women's Mission
P.O. Box 40846
Pasadena, CA 91114-7846
USA

برای چگونگی ارسال پول در افغانستان و پاکستان از طریق ایمیل معلومات حاصل کنید.