ثـور‌ ۱۳۸۵ ــ مـی‌ ۲۰۰۶
شماره‌ مسلسل‌ ۶۵ Payam-e-Zanخر همان خر پالانش تغییر كرد!

پس از خوابیدن سر و صدای گوشخراش انتخابات كه سرانجام به ایجاد پارلمانی با حضور سرجنایتكاران سیاف، ربانی، قانونی، گلابزوی، راكتی،‌ علومی،‌ رنجبر و اكثریت مردان و زنان موید آنان انجامید، بازی كابینه و كسب رای اعتماد از پارلمان آغاز شد. این نمایش آنقدر كثیف و مبتذل و آزاردهنده است كه حتی مضحكه های رای اعتمادگیری كابینه های دوران ظاهرشاه هم در برابر آن رنگ می بازد.

پارلمان شما، كابینه شما، والیان، سفیران، قومندانان و... شما آقای كرزی عموما متشكل از همین قاتلان، ویرانگران، غارتگران و دزدان پلید دارایی های مردم و عامه اند و در این دیگ سیاه و پر خون، طبیعتا دست و روی خود شما نیز همانند آن جنایت پیشگان آلوده است.

همه چیز توسط "بالا جای" از قبل فیصله شده است. آقای حامدكرزی فكر می كند به این حقیقت تنها او، كابینه و تعدادی از اعضای پارلمان واقف اند. در حالیكه نمایش چنان ساده و كودكانه شروع شده و پیش رفت كه اغلب مردم ما نیز به ساختگی بودن و تنظیم آن در واشنگتن شكی به خود راه نمی دهند.

زیرا:

- كابینه كماكان متشكل از جنایت سالاران (اسماعیل، سرور دانش، خلیلی، ضیا مسعود، محمد حیدر رضا و... یا همدستان آنان و چند روشنفكر خودفروخته و سازشكار است و اخذ به اصطلاح رای اعتماد به اكثریت اعضای آن از پارلمان مملو از جنایتكاران خاین امری قابل پیشبینی بود.

- پس و پیش كردن مهره ها برای مردم مطرح نیست. مردم خواستار محاكمه و مجازات اكثر وزیران و والیان و سفیران اند به خاطر گذشته شان و به خاطر بیكارگی و فساد شان در مقام هایی كه داشتند. هیچ ارزشی ندارد كه صدیقه بلخی، داكترعبداله، آمنه افضلی و... از لیست حذف شوند،‌ مسئله اینست كه اینان باید به مثابه سران ارشد باندهای جنایتكار و جاسوسان ایران وغیره كشورها محاكمه شوند.

- خود یونس قانونی متهم به زدن ۲۵ ملیون دالر است. پیش از حل این مسئله، كابینه ای كه از پارلمان تحت ریاست او رای اعتماد بگیرد، كمتر ناپاك و آلوده تر از او نخواهد بود.

- با قاتلان محصلان، داكتر رحمان، آمنه ها،‌ رحیمه ها، نادیه انجمن ها، جاسوسان عمده در دولت، ‌و دزدان بلیون ها دالر كمك خارجی به شمول صبغت اله مجددیِ ۱۰ ملیون دالری پشت میز محاكمه كشانده نشده اند، بازی های تهوع آور وزیران مقابل قانونی ها و سیاف ها و راكتی ها و علومی ها و... جز خاك زدن بیشرمانه به چشم مردم چیزی نخواهد بود.

- آقای كرزی زمانی ظاهرا نالیده بودید:«آنان به خاطر پول، دارایی عامه، عواید گمركی می جنگند. آنان كه به امضای من تعیین شده اند، مردم را به قتل می رسانند، خانه ها را ویران می كنند و برای زنان و كودكان مشكل می آفرینند... آنان مردم را می چاپند و می كشند گویی من خود این كارها را می كنم.»

- پارلمان شما، كابینه شما، والیان، سفیران، قومندانان و... شما آقای كرزی عموما متشكل از همین قاتلان، ویرانگران، غارتگران و دزدان پلید دارایی های مردم و عامه اند و در این دیگ سیاه و پر خون، طبیعتا دست و روی خود شما نیز همانند آن جنایت پیشگان آلوده است.

- این پالان بدلكان فایده ندارد. باید به هر گونه حاكمیت جنایت سالاران پایان داد.