سرطان‌ ۱۳۸۴ - جولای ۲۰۰۵

شماره‌ مسلسل‌ ۶۳ و ۶۴

payam-e-zan
بشرنورزی، سگ‌ ماهی يا شارك‌ خونخوار؟bashar noorzai, a 3rd degree drugs trafficker who was arrested in the usa

در ۲۵ اپريل‌ ۲۰۰۵ رسانه‌ها از دستگيری بشرنورزی در امريكا خبر دادند. گويا پليس‌ امريكا قبلاً از سفر قاچاقبر جهادی ـ طالبی از دوبی به‌ آن‌ كشور آگاهی داشت‌ و خواست‌ تا او را در امريكا گرفتار كند.

اگر چه‌ برخی رسانه‌ها او را از مهره‌های مهم‌ مافيای هروئين‌ افغانستان‌ معرفی كردند كه‌ امريكا از مدتها پيش‌ خواستار به‌ دام‌ انداختنش‌ بوده‌ است‌. اما برای مردم‌ افغانستان‌ زياد اهميتی ندارد زيرا بشرنورزی نه‌ وزير بود نه‌ رئيس‌ نه‌ سفير نه‌ معاون‌ رئيس‌جمهور و نه‌ والی نه‌ قومندان‌ امنيه‌ و نه‌ قومندان‌ اين‌ و آن‌ به‌ اصطلاح‌ فرقه‌ عسكری و نه‌ رتبه‌ی مارشال‌، ستر جنرال‌، دگرجنرال‌ يا حتی جنرالی را پيش‌ نامش‌ داشت‌ كه‌ با استفاه‌ از آنها هم‌ به‌ قاچاق‌ هروئين‌اش‌ ادامه‌ دهد و هم‌ به‌ مردم‌ خيانت‌ و ستم‌ روا داشته‌ و قانون‌ و مانون‌ را «انگ‌ شرمگاهش‌» نمايد همانطوری كه‌ «مارشال‌» و جنرال‌ها و سفيران‌ و وزيران‌ و... معين‌ مینمايند. بشرنورزی به‌ يقين‌ قربانی اختلافات‌ بين‌ شبكه‌ مافيای افغانی و امريكايی شده‌ است‌. امريكا او را بنابر حساب‌های خود دستگير كرده‌ است‌ و نه‌ هرگز به‌ خاطر پاكسازی دولت‌ تحت‌الحمايه‌اش‌ در افغانستان‌ از وجود سلاطين‌ جنايتكار هروئين‌ كه‌ هم‌ اكنون‌ در حساس‌ترين‌ مقامات‌ جا گرفته‌ اند.

دولت‌ امريكا مطلقاً ليست‌ كاملی از اين‌ «قياديان‌» قاچاقچی (كه‌ نام‌ عده‌ای از آنان‌ را حتی خود مطبوعات‌ امريكا نيز آفتابی ساختند) در دست‌ دارد. وزير داخله‌ هم‌ مدعی داشتن‌ چنين‌ ليستی شد كه‌ البته‌ عملاً لاحول‌ گفت‌ و حرفش‌ را پس‌ گرفت‌ تا ميانه‌اش‌ با برادران‌ جنايتكارش‌ در كابينه‌ و خارج‌ آن‌ به‌ هم‌ نخورد. امريكا هر لحظه‌ بخواهد میتواند از دم‌ فرد فرد مافيای هروئينی جهادی از «مارشال‌» فهيم‌اش‌ تا «جنرال‌» داوودش‌ گرفته‌ و آنان‌ را همانند نوريگای پانامه‌ به‌ امريكا ببرد تا در همانجا آخرين‌ نفس‌ را بكشند. اما واشنگتن‌ اين‌ كار را نمیكند چون‌ او به‌ استقرار دولتی ملی و دموكراتيك‌ و مستقل‌ در افغانستان‌ و بهروزی مردم‌ نمیانديشد. امريكا به‌ سگان‌ امروزی تبهكار «ائتلاف‌ شمال‌»یاش‌ نياز دارد تا سگان‌ ديروزیاش‌ (طالبان‌ و گلبدين‌ و القاعده‌) را تنبيه‌ كند.

اگر بشرنورزی هم‌ مثل‌ لااقل‌ جنرال‌ داوود، در مقامی بالا نصب‌ میبود و با مافيای «ائتلاف‌ شمال‌» رابطه‌ میداشت‌، شايد هيچگاه‌ در قفس‌ نمیشد.

همانطوری كه‌ آقای كرزی با بنياد فساد در رژيم‌ جور آمده‌ و با تغيير و تبديل‌ و گاهی عزل‌ عناصری خاك‌ در چشم‌ مردم‌ میپاشد، دولت‌ امريكا نيز با گرفتن‌ بشرنورزیها كه‌ در مقايسه‌ با برادران‌ صاحب‌ مقامش‌ در دولت‌ كرزی، سگ‌ ماهیای بيش‌ نيست‌ و برجسته‌ ساختن‌ قضيه‌، میخواهد «جديت‌»اش‌ را عليه‌ تبهكاران‌ به‌ «اثبات‌» رسانيده‌ و سر و صدای وجود شارك‌های هروئينی در دولت‌ زير كنترولش‌ در كشور را بخواباند.

قبر بشرنورزی كنده‌ شد. ولی پدران‌ و برادران‌ كلان‌ وی هم‌ اكنون‌ غرق‌ ارتكاب‌ خيانت‌ و جنايت‌ در كابل‌ و ولايات‌ و سفارتخانه‌های افغانستان‌ اند و نمیگذارند تا قومندان‌ محمودها، قاتلان‌ محصلان‌، قاتلان‌ داكتر رحمن‌ها، قاتلان‌ آمنه‌ها، قاتلان‌ رحيمه‌گك‌ها، قاتلان‌ حيدریها و ... و حيف‌ و ميل‌كنندگان‌ بليونها دالر در پنجه‌ی قانون‌ افتند. اما تا زمانی كه‌ امريكا، افغانستان‌ را از شر اين‌ چاكرانی كثيفش‌ برای هميشه‌ نجات‌ نداده‌، مردم‌ ما كماكان‌ به‌ او به‌ مثابه‌ والد، مربی و حامی مافيای جنايتكار حاكم‌ در افغانستان‌ خواهند نگريست‌.