سرطان ۱۳۷۷ – جولای ۱۹۹۸

شماره مسلسل ۴۹

Payam-e-Zan (Women's Message)طالبان‌، كثیفترین‌ ریاكاران یابی‌شرم‌ترین‌ دروغگویان‌؟

مستر مولوی‌ شهاب‌الدین‌ دلاور این‌ گلها بروی‌ خوانندگان‌، سفیر طالبان‌ در عربستان‌، در دارالعلوم‌ حقانیه‌ در اكوره‌ختك‌ ضمن‌ پراندن‌ اراجیف‌ دیگری‌ گفت‌:

«دولت‌ به ‌حقوق ‌بشر و بخصوص‌ به ‌حقوق ‌زنان ‌توجه ‌دارد. مثال ‌حقوق‌ بشر افغانستان‌ در جهان‌ نمونه ‌است‌.» («فرنیترپست‌»، ۹مارچ‌ ۱۹۹۸ )

ولی‌ طالب‌ ناكرام‌ دیگری‌ بنام‌ عبدالرحیم ‌هوتكی‌ معین‌ اطلاعات‌ و كلتور، بی‌خبر از اینكه سفیر صاحبش‌ با آن‌ مسخره‌گی‌ بالا دنیا را به‌ خنده‌ انداخته‌، در همان‌ روز می‌فرماید:

«محدویت‌ها (علیه‌ زنان‌) علی‌الرغم‌ فشار بین‌المللی‌ ادامه‌ خواهد یافت‌. در شرایط‌ مساعد، حقوق‌ زنان‌ طبق‌ شریعت‌ احیأ خواهد شد. وقتی‌ جنگ‌ خاتمه‌ یابد محدودیت‌ها در مورد سهولت‌هایی‌ برای‌ زنان‌ از بین‌ خواهند رفت‌ اما درحال‌ حاضر سهولت‌های‌ مذكور وجود ندارند.» (روزنامه‌های‌ مختلف‌ به‌ نقل‌ از خبرگزاری‌ فرانسه‌، ۹ مارچ‌ ۱۹۹۸)

البته‌ هیچكس‌ گله‌ نمی‌كند كه‌ چرا فاشیست‌ دومی‌ محروم‌ بودن‌ زنان‌ ما از هرگونه‌ آزادی‌ انسانی‌ را فقط‌ «محدودیت‌ها در مورد سهولت‌ها» می‌نامد و چرا فاشیست‌ اولی‌ با آن‌ فكاهی‌ خاینانه‌اش‌ بر زخم‌ مردم‌ و بخصوص‌ زنان‌ ما نمك‌ می‌پاشد. اینان‌ به‌ مثابه‌ فرزندان‌ خلف‌ نازیها از لحاظ‌ بی‌رحمی‌ و خشونت‌ و قومپرستی‌، باید همچون‌ پدرشان‌ گوبلز دروغ‌ بپرانند. لیكن‌ تف‌ و نفرین‌ بر نبی‌مصداق‌ها، ا.نگارنگرها و سایر پادوان‌ روشنفكر طالبان‌ كه‌ بر هر چه‌ شرم‌ و شرف‌ انسانی‌است‌ پا نهاده‌ و برای‌ این‌ جانوران‌ بی‌شاخ‌ و دم ‌تبلیغ ‌می‌كنند.


Mullah Rabbani: Taliban movement becomes international