سرطان ۱۳۷۷ – جولای ۱۹۹۸

شماره مسلسل ۴۹

Payam-e-Zan (Women's Message)پاینده‌ باد انتشار «راهنما»!


پس‌ از انتشار نشریه‌ «آگاهی‌» ضد بنیادگرایان‌ و باداران‌ شان‌، اینك‌ مدتیست‌ كه‌ چشم‌ بسیاری‌ از روشنفكران‌ با دیدن‌ نشریه‌ی‌ «راهنما» در داخل‌ كشور روشن‌ شده‌ است‌. در آرم‌ آن‌ سال‌ تأسیس‌ حمل‌ ۱۳۷۵ آمده‌ است‌. برخی‌ عنوان‌های‌ شماره‌ های‌ ۱۲، ۱۷، ۲۰ كه‌ به‌ دست‌ ما رسیده‌ اند عبارت‌اند از: جنگ‌ تورم‌ پول‌ و بحران‌ اقتصادی‌ در افغانستان‌؛ «اختلافات‌ فرهنگی‌» بهانه‌ جنایات‌ طالبها؛ جوانان‌ متشكل‌ شوید، داستان‌ واهی‌ تشكیل‌ تحریك‌ طلبای‌ كرام‌!؟؛ پیشروی‌ طالبان‌ پیروزی‌ غرب‌ را قطعی‌ گردانید؛ اتحاد نامقدس‌ نیروهای‌ ارتجاعی‌ محكوم‌ به‌ فناست‌؛ صادرات‌ احزاب‌ از پاكستان‌. پاره‌ای‌ از شعارهایی‌ كه‌ در آنها جلب‌ توجه‌ می‌كنند: «چهره‌ كریه‌ امپریالیست‌ها برای‌ همیشه‌ در پردهء‌ ابهام‌ باقی‌ نخواهد ماند»، «آزادی‌ زنان‌ با آزادی‌ كار از قید استثمار و سرمایه‌ همراه‌ است‌»، «امپریالیست‌ها ببرهای‌ كاغذی‌ هستند، باید از آنها نهراسید و با تمام‌ قوا با آنها به‌ مبارزه‌ برخیزیم‌»، «طالبان‌ علف‌ های‌ هرزه‌ای‌ بیش‌ نیستند و با اندك‌ تصادمی‌ با نیروهای‌ انقلابی‌ نیست‌ و نابود می‌گردند».

چاپ‌ و پخش‌ نشریاتی‌ چون‌ «راهنما» همچون‌ خنجری‌ در چشم‌ خاینان‌ بنیادگرا می‌خلد. دوام‌ و هرچه‌ پربارتر شدن‌ «راهنما» آرزوی‌ ماست‌. شعر معروف‌ «جوانمرگ‌ جفا» سروده‌ی‌ باقی‌ قایل‌زاده‌ از شماره‌ دوازدهم‌ «راهنما»:

جـوانمـرگ‌ جفـا

تاب‌ پرواز ندارم‌ به‌ من‌ امداد كنید
دوستان‌ گوش‌ به‌ این‌ ناله‌ و فریاد كنید
چه‌ نمودم‌ كه‌ مرا در قفس‌ انداخته‌ اید
قدمی‌ رنجه‌ سوی‌ منزل‌ صیاد كنید
زو بپرسید گرفتاری‌ مرغان‌ چمن
لیك‌ باید حذرازآن‌ ستم‌ ایجاد كنید
حلقه‌ دام‌ بود حلقه‌ دروازه‌ او
دست‌ و پا جمع‌ در آن‌ كوچهء‌ بیداد كنید
در نیاور دلیل‌ قفس‌ و دامم‌ را
روی‌ در گلكده‌ بابلبل‌ آزاد كنید
باغبان‌ را برسانید سلامی‌ ازمن
لحظه‌یی‌ بیش‌ گل‌ یاسمنم‌ یاد كنید
حفظ‌ خون‌ رگ‌ خشكیده‌ چه‌ حاصل‌ دارد
چاره‌ نشتر بر نندهء‌ فساد كنید
بعد شایسته‌ سرایید دوبیتی‌ ز بهار
طفل‌ اشعار مرا از كرم‌ استاد كنید
«من‌ نگویم‌ كه‌ مرا از قفس‌ آزاد كنید
قفسم‌ برده‌ به‌ باغی‌ و دلم‌ شاد كنید
آشیان‌ من‌ بیچاره‌ اگر سوخت‌ چه‌ باك
فكر ویران‌ شدن‌ خانهء‌ صیاد كنید»
زیـب‌ تابوت‌ جوانمرگ‌ جفا، آزادی
پاره‌ های‌ جگر باقی‌ غمزاد كنید

(باقی‌ قایل‌ زاده‌)