سرطان ۱۳۷۷ – جولای ۱۹۹۸

شماره مسلسل ۴۹

Payam-e-Zan (Women's Message)
كی‌ دروغگو است‌،
قاضی‌حسین‌ یا موالید جنایت‌پیشه‌ی‌ افغانیش‌؟‌


قاضی‌ حسین‌احمد امیر جماعت‌ اسلامی‌، این‌ مهمترین‌ پدر بنیادگرایان‌ خاین‌ وطنی‌، گفته‌ است‌ كه‌ حزبش‌ هیچ‌ حكومتی‌ غیر دموكراتیك‌ را قبول‌ نخواهد كرد! («مسلم‌»، ۱۷ نوامبر ۱۹۹۷)

در حالیكه‌ فرزندان‌ جنایتكار جهادیش‌ در افغانستان‌ چنانكه‌ می‌دانیم‌ دموكراسی‌ و حتی‌ انتخابات‌ را مساوی‌ به‌ «كفر» و «سوغات‌ غرب‌» می‌خوانند!

به‌ راستی‌ كه‌ بنیادگرایان‌ علاوه‌ بر خاین‌، جنایتكار، متجاوز و بی‌ناموس‌ بودن‌ شان‌، دروغگوترین‌ و ریاكارترین‌ دروغگویان‌ و ریاكاران‌ در جهان‌ هم‌ می‌باشند.