سرطان ۱۳۷۷ – جولای ۱۹۹۸

شماره مسلسل ۴۹

Payam-e-Zan (Women's Message)بی‌بی‌ حاجیه‌ كلاوس‌ ریـاكار یا نـادان‌؟

Bibi Hajia

بی‌بی‌حاجیه‌ خانم‌ یكی‌ هم‌ حتماً به‌ خاطر انگشترها، كره‌ها و زنخ‌بند و سربند و بطور كلی‌ تمام‌ فیشن‌ صددرصد اسلامی‌ و شریعتی‌اش‌ است‌ كه‌ سخنگوی‌ بین‌المللی‌ فاشیست‌ های‌ مذهبی‌ ما شده‌ است‌!


خوانندگان‌ ما با بی‌بی‌ حاجیه‌ جان‌ سویسی‌، عضو حركت‌ مولوی‌ نبی‌ محمدی‌ و طرفدار پشتونستان‌ و پشتون‌ها و غیره‌ محسنات‌ ایشان‌ آشنا هستند. در ۲۹ جنوری‌ ۱۹۹۸ مطبوعات‌ پاكستان‌ بازهم‌ خبر خوش‌ تشریف‌فرمایی‌ وی‌ را به‌ پشاور آوردند با عكسی‌ كه‌ ملاحظه‌ می‌كنید و امید «طلبای‌ كرام‌» هم‌ آن‌ را پسند فرمایند. ولی‌ اینبار او ضمن‌ مصاحبه‌ با «فرنتیرپست‌»، در مورد آداب‌ مسجد رفتن‌ و برخورد به‌ مسجد، ارشادات‌ قیمتدار هنری‌ نموده‌ بصورت‌ ذیل‌:

«ایجاد مراكز موسیقی‌ و دكانهای‌ ویدیو، وضع‌ را بدتر ساخته‌ است‌. این‌ برای‌ من‌ آزار دهنده‌ است‌ وقتی‌ برادران‌ مسلمانم‌ را مخصوصاً در وقت‌ نماز و آذان‌ در دكانهای‌ ویدیو مشغول‌ می‌بینم‌.

كودكان‌ خردسال‌ را دیده‌ام‌ كه‌ با ویدیوگیم‌ها سرگرم‌ اند اما كلان‌هاو برادران‌ مسلمان‌ به‌ آنان‌ چیزی‌ نمی‌گویند.»وقتی‌ در بی‌بی‌حاجیه‌ صاحبه‌ ریاكاری‌ با تظاهر مذهبی‌ دست‌ بدست‌ هم‌ بدهند باید هم‌ از دل‌ گرم‌ و بی‌دردش‌ اینچنین‌ ابلهانه‌ و مالامال‌ از بی‌شعوری‌ سخن‌ تراود. بی‌بی‌ حاجیه‌ صاحبه‌ كه‌ با وصف‌ تمام‌ جذبات‌ خارق‌العاده‌ی‌ اسلامی‌اش‌ از كشور سویس‌ دل‌ نمی‌كند، برای‌ ملتی‌ فقیر حتی‌ سرگرمی‌ ویدیو و برای‌ كودكان‌ بدبخت‌ تر و محروم‌ تر آن‌، استفاده‌ از ویدیوگیم‌ را نیز مناسب‌ نمی‌بیند!

بی‌بی‌حاجیه‌، ترا كودكان‌ ما هم‌ تمسخر و نفرین‌ می‌كنند كه‌ برای‌ خود دموكراسی‌ و رفاه‌ سویس‌ را می‌خواهی‌ ولی‌ برای‌ ما طالبان‌ را.

ما درست‌ گفته‌ایم‌ كه‌ تبهكاران‌ بنیادگرا كثیفترین‌ بدنام‌ كنندگان‌ دین‌ اسلام‌ بوده‌اند و حال‌ باید اضافه‌ كرد كه‌ نقش‌ اجنت‌هایی‌ نظیر بی‌بی‌ حاجیه‌ها نیز در این‌ امر كمتر از آن‌ جاسوسان‌ نیست‌.