سرطان ۱۳۷۷ – جولای ۱۹۹۸

شماره مسلسل ۴۹

Payam-e-Zan (Women's Message)جلد این شماره «پیام زن»

Back title of Payam-e-Zan, NO.49
Front title of Payam-e-Zan, No.49


Criminals with their masters in Islamabad
درندگان جهادی و طالبی در اسلام آباد باهم "برادران" شدند!

ملا فضل هادی شنیواری (راست) از "ائتلاف شمال" و ملا وکیل احمد متوکل (چپ) نماینده طالبان با بادار پاکستانی شان گوهر ایوب خان.

ای دغلکاران شیطان، دیروز به نام اسلام علیه یکدیگر اعلام "جهاد" صادر کردید، امروز به فرمان پدرخوانده های امریکایی و پاکستانی یکدیگر را در بغل می‌گیرید و فردا باز به نام "اسلام و شریعت غرای محمدی" شکمبه یکدیگر را بیرون می‌آورید و ... این دور نحس و شیطانی به قیمت ستمکاری و بی‌ناموسی علیه مردم ادامه خواهد یافت مگر اینکه دست پرتوان قیام مردم ما به حرکت درآمده و تمام شما جنایتکاران میهنفروش را از این خاک خسته و در خون تپیده، یکبار و برای همیشه چخ کند.