In this issue
اسد ۱۳۷۶ – اگست ۱۹۹۷
شماره مسلسل۴۶ Payam-e-Zanاسلوب جنایتکاری بنیادگرایان ددمنش در همه جا یکسان است


برادران جنایت‌پیشگان جهادی و طالبی در الجزایر نیز اهداف خود را از زنان و کودکان بیگناه انتخاب می کنند. آنان گلوی قربانیان را می‌برند، جسد آنان را با تبر قطعه قطعه می‌کنند و همچنین علاقمندند سر کودکان شیرخوار یا بزرگتر را از تن کوچک معصوم‌شان جدا کنند تا به اینصورت به «شریعت» خود بطور کامل جامه عمل پوشانیده باشند.
اما طبق گزارش‌هایی، جهادی‌های الجزایر در بیشرافتی و ارتکاب بی‌ناموسی، نسبت به برادران جهادی افغانی‌شان عقب‌تر اند.
سربازان زنی را در خروج از خانه برادرش کمک می کنند

سربازان زنی را در خروج از خانه برادرش کمک می کنند. برادر وی شامل ٣١ نفری بود که توسط بنیادگرایان در شهر بلیدا به تاریخ ١٧ فبروری ١٩٩٧ بطور دستجمعی ذبح شدند.